Podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które odbyło się w środę na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, przyjętych zostało kilkadziesiąt poprawek. Większość miała charakter legislacyjny.

Rada Ministrów przyjęła 10 sierpnia przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Jednym z jego skutków ma być też wprowadzenie bardziej proporcjonalnych i odpowiednich ram ostrożnościowe dla mniejszych firm inwestycyjnych, co powinno przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności oraz zmniejszenia barier związanych z wejściem na rynek. Projektowane rozwiązania mają zapewnić pozytywne skutki dla sektora finansowego.

 


Najważniejsze rozwiązania

  • Firmy inwestycyjne zostaną podzielone na trzy kategorie ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi.
  • Wymagany poziom kapitału założycielskiego domu maklerskiego będzie zależał od świadczonych usług i prowadzonych rodzajów działalności, na który dany dom maklerski posiada zezwolenie.
  • Wprowadzony będzie obowiązek stałego spełniania minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej poziomowi wymaganego kapitału założycielskiego.
  • Zmianie ulegnie katalog środków nadzorczych przysługujących organowi nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego, która w razie potrzeby będzie mogła ustanowić dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych lub wymogów dotyczących płynności.
  • Wprowadzone zostaną zmiany w przepisie dotyczącym polityki wynagrodzeń w domach maklerskich. Polityka wynagrodzeń będzie musiała być m.in. neutralna pod względem płci. Doprecyzowano także, kiedy występuje obowiązek powołania komitetu ds. wynagrodzeń, jak również obowiązki przekazywania do KNF informacji o wynagrodzeniach w domach maklerskich.
  • Wprowadzony będzie grupowy test kapitałowy dla prostszych struktur grupowych składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych.
  • Uregulowane zostaną zasady współpracy pomiędzy właściwymi organami w państwach UE i KNF, w razie sytuacji nadzwyczajnej.
  • Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące wymogu sprawozdawczości dla firm inwestycyjnych, proporcjonalnego do działalności firm oraz wymogów ram ostrożnościowych

Nawiązując do podziału firm na trzy grupy, wiceminister finansów Piotr Patkowski mówił, że nie ma żadnych firm inwestycyjnych w pierwszej grupie, choć KNF może wskazać 6 podmiotów, że są w grupie bankowej, ale nie spełniają wymogów obligatoryjnych, ale może zostać zaliczonych fakultatywnie. - W kategorii drugiej jest 15 podmiotów, w trzeciej jest 23 podmioty. Łącznie 38 podmiotów zidentyfikowanych przez KNF – powiedział Patkowski w trakcie posiedzenia KFP.