Projekt ustawy przewiduje usystematyzowanie ogólnych zasad dotyczących wykonywania działalności gospodarczej, co ma w efekcie zmniejszyć ryzyko pomijania przy podejmowaniu rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie przedsiębiorcy naczelnych zasad prawa gospodarczego. Przepisy projektowanej ustawy będą dotyczyły głównie relacji przedsiębiorców z organami władzy publicznej. Ustawa określi szczegółowe zasady działania organów administracji w dziedzinie gospodarki oraz wprowadzi nowe instytucje, których celem będzie wzmocnienie dialogu między administracją a przedsiębiorcą oraz zobowiązanie administracji do uwzględniania uzasadnionych interesów przedsiębiorców. Ustawa zastąpi w systemie prawa ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Propozycje zmian zawarte w projekcie założeń ustawy zostały opracowane w oparciu o wnioski wypływające z prowadzonej systematycznie przez MG analizy wpływu funkcjonujących dziś regulacji prawnych na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Skierowany na KRM projekt powstał w toku szerokich konsultacji społecznych i międzyresortowych, we współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami, partnerami społecznymi oraz innymi resortami.