Do składania sprawozdań zobowiązani są prowadzący instalacje wymienione w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 4.2.2006, str. 1) i spełniające jednocześnie co najmniej jeden z nw. warunków polegających na :

- uwalnianiu jakiegokolwiek zanieczyszczenia do powietrza, wody lub gleby, wymienionego w załączniku II do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006, z przekroczeniem progu, lub

- transferze jakiegokolwiek zanieczyszczenia zawartego w ściekach przeznaczonych do oczyszczania, wymienionego w załączniku II do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006, z przekroczeniem progu, lub

- transferze odpadów innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych w granicach kraju i poza nimi, z przekroczeniem progów określonych w art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 166/2006.

Sprawozdanie przedkłada się w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej, po wypełnieniu formularza sprawozdania przez aplikację udostępnioną na stronie internetowej Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (POL-PRTR na stronie internetowej GIOŚ). Dokument elektroniczny musi być opatrzony przez prowadzącego instalację bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego ważnego certyfikatu. Jeżeli składający sprawozdanie nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego, dodatkowo przesyła do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska podpisany wydruk sprawozdania.

Wzór sprawozdania, formę i techniki przedkładania sprawozdań określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. Nr 141 poz. 1154).

Zgodnie z art. 236b ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) wojewódzki inspektor ochrony środowiska ocenia jakość dostarczonych przez prowadzących instalacje danych, w szczególności pod względem ich kompletności, spójności i wiarygodności.

W przypadku niewypełnienia obowiązku terminowego złożenia sprawozdania wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 10.000 zł.

W przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Źródło: www.wios.warszawa.pl, stan z dnia 21 marca 2016 r.