Ustawa przede wszystkim ma uprościć procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń administracyjnych oraz ułatwić wywłaszczanie gruntów niezbędnych do budowy gazoportu. Ważnym celem ustawy jest rozszerzenie listy inwestycji towarzyszących terminalowi LNG i budowa strategicznej infrastruktury przesyłowej, niezbędnej do funkcjonowania gazoportu.

Chodzi o stworzenie spójnego systemu gazociągów, które umożliwią pełne wykorzystanie możliwości terminalu. Planowana jest też budowa magazynów gazu o pojemności nie mniejszej niż 250 mln m3. Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA odpowiedzialna będzie za realizację inwestycji, bezpieczeństwo oraz rozbudowę sieci przesyłowej. Spółka ta uzyska prawo do dysponowania nieruchomościami wywłaszczonymi na cele niezbędne do realizacji inwestycji z dniem wydania decyzji o lokalizacji. Ustawa zakłada uproszczenie i przyspieszenie wydawania pozwoleń na inwestycje, np. zezwolenie wodne ma być wydawane w ciągu 30 dni przez marszałka województwa. W ustawie unormowano także procedury ustalania wysokości odszkodowania za wywłaszczenie oraz ograniczenie korzystania z nieruchomości. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowania za ograniczenie korzystania z nieruchomości jest inwestor. Nowelizacja zostanie następnie przekazana prezydentowi do podpisu.

(www.sejm.gov.pl)