Na nieruchomości istnieje budynek mieszkalny i budynek gospodarczy.

Czy zamiar budowy przydomowej oranżerii, będzie zwolniony z obowiązku zgłoszenia, pomimo iż obiekt ten został zaprojektowany bezpośrednio przy budynku gospodarczym, a nie przy mieszkalnym?

Powierzchnia oranżerii nie przekroczy 15 m2.

Odpowiedź

Analiza obowiązujących przepisów pozwala na stwierdzenie, że oranżeria opisana w pytaniu powinna być traktowana jako przydomowa i jej budowa wymaga dokonania zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, a nie uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa "wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki". Ustawodawca użył w tym przepisie pojęcia "przydomowa", nie definiując go jednak w pr. bud. Oznacza to, że należy interpretować je zgodnie z powszechnym znaczeniem, posługując się regułami interpretacji przepisów.

Analiza przepisów pr. bud. pozwala na stwierdzenie, że cytowany przepis nie jest jedynym, w którym użyto stwierdzenia "przydomowy". Przykładowo, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa "indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę". Określenie przydomowa oczyszczalnia nie oznacza więc, że koniecznie musi ona przylegać do istniejącego na działce domu. Oznacza raczej, że jest związana funkcjonalnie z domem, jest przeznaczona do korzystania dla użytkowników domu. Dlatego też, jeżeli oranżeria zostanie usytuowana bezpośrednio przy budynku gospodarczym, lecz przeznaczona będzie do korzystania dla mieszkańców domu, znajdującego się na tej samej działce – powinna zostać zakwalifikowana jako przydomowa.