Odpowiedź


Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud. "dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót". Zakres i sposób prowadzenia dziennika został doprecyzowany w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) - dalej r.d.b. W § 2 ust. 1 i 2 r.d.b. stwierdzono, że "dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o których mowa w ust. 1".

Z przepisów powyższych wynika, że planowana przerwa w prowadzeniu robót budowlanych powinna zostać wpisana przez kierownika budowy do dziennika. Jest to bowiem zdarzenie, które zachodzi w toku budowy. Ponadto ma wpływ na liczenie terminu ważności pozwolenia na budowę. Zgodnie bowiem z art. 37 ust. 1 pr. bud. pozwolenie na budowę wygasa, jeżeli budowa została przerwana na czas dłuższy niż trzy lata.