Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych - dalej u.i.z.e.w. (Dz.U. 2016 poz. 961) określa warunki i tryb lokalizacji oraz budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki ich lokalizacji w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej.  Przepisy ustawy, która wchodzi dziś w życie, nie mają zastosowania do inwestycji realizowanych i użytkowanych na obszarach morskich. Zgodnie z art.3 u.i.z.e.w., lokalizacja elektrowni wiatrowej będzie następować wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego musi być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami, co wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Art. 4. 1. Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane:
1) elektrownia wiatrowa - od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz
2) budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej
- jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

Zachowanie wymaganej odległości jest również wymagane przy lokalizacji i budowie elektrowni wiatrowej od form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz od leśnych kompleksów promocyjnych, o których mowa w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, przy czym ustanawianie tych form ochrony przyrody oraz leśnych kompleksów promocyjnych nie wymaga zachowania wyżej wskazanej odległości.

Ponadto zachowanie wskazanej odległość nie jest wymagane przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 14 u.i.z.e.w., przez 36 miesięcy będzie wolno wznosić domy jednorodzinne w sąsiedztwie farm wiatrowych. Postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych prowadzone będą na podstawie dotychczasowych przepisów.

Natomiast postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczące elektrowni wiatrowych, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy (tj. 16 lipca 2016 r.) umarza się.

Dodatkowo, decyzje o warunkach zabudowy dotyczące elektrowni wiatrowych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy tracą moc, chyba że przed dniem wejścia w życie ustawy wobec inwestycji nimi objętych wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złDodatkowo ustawa wprowadza trzy zmiany do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pierwsza z nich polega na wykreśleniu przepisu wprowadzającego podział elektrowni wiatrowej na część budowlaną i niebudowlaną. Druga ze zmian polega na wskazaniu wojewody jako organu administracji architektoniczno-budowlanej właściwego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia prawidłowego prowadzenia postępowania, z uwzględnieniem nowych przesłanek wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę (minimalna odległość).

W ocenie projektodawcy służby wojewody są lepiej przygotowane do realizacji tego zadania niż pracownicy starostw. Trzecia zmiana polega na jednoznacznym wskazaniu, że elektrownia wiatrowa zaliczana jest do kategorii XXIX obiektów budowlanych, a tym samym wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Jak wskazał NIK w 2015 r. w Informacji o wynikach kontroli „Lokalizacja i Budowa Lądowych Farm Wiatrowych" w obecnym stanie prawnym zagadnienie to jest różnie interpretowane przez różne organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów