Pytanie:
W jakiej odległości od granicy działki mogą być prowadzone roboty budowlane?
Czy można realizować prace budowlane, toczące się przy granicy nieruchomości, jeśli istnieje zagrożenie naruszenia muru granicznego?

Odpowiedź:

Przepisy nie określają minimalnej odległości prowadzenia robót budowlanych od granicy działki. Mogą one być zatem prowadzone bezpośrednio przy jej granicy. Muru granicznego nie należy utożsamiać ze znakami granicznymi.

Uzasadnienie:

Przepisy nie określają minimalnej odległości prowadzenia robót budowlanych od granicy działki. Mogą one być zatem prowadzone bezpośrednio przy jej granicy. Muru granicznego nie należy utożsamiać ze znakami granicznymi, które podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa geodezyjnego.
Jeżeli roboty budowlane są związane ze wzniesieniem budynku mogłyby mieć ewentualnie zastosowanie przepisy § 204 ust. 5 w związku z § 206 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jednak i tak nie miałoby to wpływu na prowadzone roboty budowlane.