Każdy przedsiębiorca bez względu na poziom zatrudnienia, dochody, czy branżę musi sporządzać zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska. To zestawienie należy przesłać do Marszałka Województwa w terminie miesiąca po zakończeniu półrocza. Dlatego zestawienia należy przesyłać dwa razy w roku.

Przeważająca część danych zawartych w zestawieniu dotyczy raczej zakładów produkcyjnych, np. wprowadzane pyłów i cieczy do środowiska, gospodarka ściekami czy odpadami. W zestawieniu wykazuje się także poziom gazów wprowadzanych do powietrza (mówiąc w uproszczeniu) przez samochody. Prawie każdy przedsiębiorca rozlicza samochód służbowy, wliczając paliwo w koszty prowadzenia przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska nawet za takie zużycie należy zapłacić opłatę środowiskową. Aby uiścić opłatę należy w pierwszej kolejności złożyć zestawienie, w którym przedsiębiorca samodzielnie wykazuje wysokość opłaty. Przedsiębiorcy nie muszą opłacać opłaty, jeśli jej kwota za dane półrocze nie przekracza 400 zł. Okazuje się, że przeważająca większość małych i średnich przedsiębiorstw, które nie prowadzą usług transportowych i nie zajmują się produkcją, będzie zwolniona z tej opłaty. Z danych uzyskanych ze Śląskiego Urzędu wynika, że za pierwsze półrocze 2011 deklaracje z terenu Śląska zostały złożone przez około 14600 podmiotów, podczas gdy w samych Katowicach jest zarejestrowanych około 24000 przedsiębiorców (dane pochodzą z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).

Przedsiębiorcy częstokroć nie składają zestawienia zbiorczego, ponieważ nie wiedzą o istnieniu tego obowiązku. Ci, którzy nie złożyli deklaracji przeważnie i tak są zwolnieni od ponoszenia opłat, ponieważ należna opłata będzie niższa niż 400 zł. Dla przykładu za samochód z silnikiem diesel, który przez 180 dni przejeżdża codziennie 100 km i pali 7 l/100 km trzeba będzie zapłacić albo 8,85 zł (gdy został zarejestrowany między 1.1.2001 a 31.12.2005) albo 5,06 zł, jeśli został zarejestrowany po 31.12.2005. @page_break@

Z tego wynika, że większość firm jednoosobowych, małych i średnich przedsiębiorstw nawet nie zbliży się do pułapu, w którym będzie musiała zapłacić opłatę środowiskową.

Omawiana regulacja prawna, jest kolejną, która nakłada na przedsiębiorców dodatkowy niepotrzebny obowiązek. Brak zestawienia może spowodować problemy przy ubieganiu się o dotację unijną, ponieważ przedsiębiorca nie uzyska zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska.

Opłatę muszą ponosić między innymi przedsiębiorcy tacy jak lekarz, prawnik, szewc, właściciel firmy budowlanej, właściciel salonu fryzjerskiego, właściciel sklepu spożywczego, kosmetyczka, masażysta itp.

Zdaniem Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo omawiana regulacja jest przepisem częściowo martwym, gdyż znaczna część podmiotów nie wie o jego obowiązywaniu i obowiązkach, które na nich nakłada. To powoduje, że i tak nie zostają zrealizowane cele, z powodu których ten przepis wprowadzono w takim kształcie. Dlatego zdaniem FPPP, ustawodawca powinien zmienić redakcję przepisu tak, aby były nim objęte podmioty, które faktycznie ponoszą opłaty za środowisko. Przedsiębiorcy polscy obciążeni są wieloma obowiązkami ewidencyjno-sprawozdawczymi, dlatego uwolnienie ich z niecelowego obowiązku, należy uznać za zasadne.

Źródlo: FPPP