Przepis art. 40 pr. bud. reguluje wprost tylko przeniesienie pozwolenia na budowę wydanego w trybie legalnym oraz pozwolenia na wznowienie robót wydanego na podstawie art. 51 ust. 4 pr. bud. Z istoty przeniesienie takiej decyzji skutkuje tylko zmianą podmiotową.

Jak zatem należy ocenić brak regulacji przeniesienia decyzji wydanej na podstawie art. 49 ust. 4 pr. bud.?

Odpowiedź


Stosownie do treści przywołanego w pytaniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. organ, który wydał decyzję określoną w art. 28 pr. bud., jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


Przepis ten stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 pr. bud. Jak słusznie zauważono w pytaniu, przepis ten nie może stanowić podstawy przeniesienia decyzji, o której mowa w art. 49 ust. 4 pr. bud., ponieważ decyzja ta nie została uwzględniona przez ustawodawcę w tej regulacji. Być może jest to przeoczenie ustawodawcy, natomiast w aktualnie obowiązujących przepisach prawa brak podstawy prawnej do przeniesienia decyzji, o której mowa w przywołanym przepisie.


Na marginesie warto zauważyć, że zmiana adresata decyzji, czyli strony, tj. zmiana podmiotowa, nie jest innym uregulowaniem praw lub obowiązków strony, tylko przeniesieniem ich na nowy podmiot. Kwestia zmiany strony decyzji w istocie dotyczy, więc nowej sprawy w sensie formalnoprawnym i materialnoprawnym (por. wyrok WSA z 21 czerwca 2006 r., II SA/Łd 315/06, wyrok NSA z 6 października 2003 r., II SA 3163/01). W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a. jest możliwa jedynie w zakresie dotyczącym "nabycia prawa", a więc w zakresie "przedmiotu" decyzji (por. postanowienie NSA z dnia 8 lipca 2008 r., II GSK 209/08). Podobnie orzekał WSA w Warszawie (wyrok z dnia 13 września 2007 r., VII SA/Wa 1039/07), który stwierdził wyraźnie, że "w trybie art. 155 k.p.a. nie można zmienić zezwolenia wydanego na rzecz osoby fizycznej na spółkę prawa handlowego, bowiem nie jest możliwa cesja uprawnień zawartych w decyzji administracyjnej wydanej dla jednego podmiotu na rzecz innego podmiotu, w tym trybie możliwa jest jedynie zmiana w zakresie przedmiotu decyzji, niedopuszczalna jest natomiast zmiana podmiotu decyzji".