Opłata z tytułu przekształcenia ustalana jest przez właściwy organ w decyzji o przekształceniu. Do ustalenia wysokości opłaty z tytułu przekształcenia zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy art. 67 ust. 3a oraz art. 69 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.1) oraz odpowiednio Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku, gdy w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności była dokonana aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, dla ustalenia tej opłaty przyjmuje się wartość nieruchomości określoną dla celów tej aktualizacji.

Zarówno przepisy Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również Ustawy o gospodarce nieruchomościami nie odpowiadają wprost na pytanie, w jaki sposób należy liczyć upływ dwuletniego terminu, uprawniającego do przyjęcia przy obliczaniu opłaty z tytułu przekształcenia wartości nieruchomości określonej dla celów aktualizacji, tj. co rozumie się przez dokonanie aktualizacji opłaty rocznej i przez datę dokonania aktualizacji.

Określenie daty dokonania aktualizacji, od której należałoby liczyć upływ dwuletniego terminu, wydaje się w szczególności istotne z punktu widzenia użytkowników wieczystych, którzy otrzymali korzystne dla siebie rozstrzygnięcie w postępowaniu przed samorządowym kolegium odwoławczym lub sądem powszechnym, wywołanym wnioskiem użytkownika wieczystego o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej (niższej) wysokości.


Zdaniem ekspertów Deloitte upływ dwuletniego terminu uprawniającego do skorzystania w ramach postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wartości nieruchomości przyjętej dla celów takiej aktualizacji w opisywanym przypadku należałoby liczyć od dnia uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego wysokość opłaty rocznej na dotychczasowym poziomie.

Więcej w artykule pt. „Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – od czego zależy wysokość opłaty?” na stronie Deloitte>>>