Celem przeglądu ekologicznego składowisk odpadów oraz niektórych obiektów niebędących legalnymi składowiskami odpadów, w których są składowane odpady, jest określenie oddziaływania tej instalacji na środowisko i wydanie oceny, czy poprzez to oddziaływanie nie zostanie spowodowane zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Celem przeglądu jest również odpowiedź na pytanie, czy składowisko spełnia wymagania określone w przepisach prawa lub czy po przeprowadzeniu odpowiedniej modernizacji może te wymagania spełnić, czy też nadaje się jedynie do zamknięcia i rekultywacji.

Przeprowadzenie przeglądu wymaga analizy zarówno stanu prawnego (decyzji wydanych przez właściwy organ), jak i
stanu technicznego instalacji, w tym konstrukcji, wyposażenia, sposobu eksploatacji i monitoringu.

Podstawy formalno – prawne przeglądu ekologicznego

Zasady formalno-prawne przeglądu określa ustawa - Prawo ochrony środowiska, dział V. Zgodnie z postanowieniami ustawy, przegląd ekologiczny sporządzany jest w konkretnej sytuacji, gdy zaistnieją okoliczności wskazujące na możliwość negatywnego oddziaływania danej instalacji na środowisko.

Analizując treść rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, do przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy zaliczyć:
• instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych,
• składowiska odpadów innych niż niebezpieczne przyjmujące nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę.

Dział III ww. ustawy - Odpowiedzialność administracyjna będzie miał zastosowanie w odniesieniu do składowisk niebędących legalnymi składowiskami odpadów, natomiast dział IV Ochrona powierzchni ziemi - w przypadku ochrony powierzchni ziemi i rekultywacji terenów zdegradowanych. Z kolei ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie określa zasady odpowiedzialności za spowodowane szkody w środowisku oraz zasady ich naprawy (rekultywacji terenów).
(...)