Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie cen nakładają na sprzedawcę szereg obowiązków co do informowania o cenach. Sprzedawca obowiązany jest oznaczać ceną towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej oraz uwidaczniać cenę w miejscu sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz cenę jednostkową towarów i usług. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) rezygnuje z obowiązku oznaczania ceną każdej sztuki towaru czy usługi z osobna.

Ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę, konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.
Ustawa systematyzuje regulację w zakresie ustalania cen urzędowych i marży handlowych urzędowych.

Ponadto ustawa podnosi maksymalną wysokość kar pieniężnych dla przedsiębiorców za niewykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących cen. Jednocześnie zrezygnowano z karania przedsiębiorcy za naruszenie przepisów o obowiązku uwidaczniania cen.