Alternatywę stanowią mediacje gospodarcze, które stwarzają zainteresowanym szansę rozwiązania sporu bez udziału sądu. Ten sposób rozwiązywania konfliktów znany był już w czasach antycznych. Polega na poszukiwaniu przez strony porozumienia. Pomaga im w tym bezstronny mediator, którego zadaniem jest zarządzanie prowadzonymi negocjacjami i wspieranie dialogu między stronami. Mediator nie jest sędzią, nie doradza stronom i ich nie ocenia. W neutralny sposób prowadzi strony w kierunku trwałego porozumienia.
 
Zalet mediacji jest wiele. Do najważniejszych należą niskie koszty (strony mają możliwość negocjowania wynagrodzenia mediatora), brak formalizmu i szybkość. Średni czas trwania mediacji w ośrodkach komercyjnych w krajach zachodnich wynosi jeden dzień. Nie bez znaczenia dla przedsiębiorców jest ich poufny charakter. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego rozgłosu, który może negatywnie wpłynąć na postrzeganie firmy przez jej klientów. W przeciwieństwie do postępowania sądowego nie ma tu mowy o sytuacji wygrany-przegrany. Strony w dobrej wierze poszukują kompromisu, co stanowi o przewadze mediacji. Przedmiot ugody może wyjść poza ramy prawne i objąć swym zakresem sposoby kształtowania relacji w przyszłości.
 
Nawet jeśli spór trafi do sądu, nadal jest szansa na mediacje. Sąd skieruje sprawę do mediacji, jeśli strony do chwili zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę, zgłoszą zgodny wniosek. Może również skierować strony do mediacji z własnej inicjatywy. Mediacja jest dobrowolna, więc strony w takim przypadku mają tydzień, by nie wyrazić na nią zgody. Strony mają pełną autonomię postępowania w trakcie mediacji i kształtowaniu porozumienia. Decydują nawet o tym, kto będzie mediatorem. Zawarta ugoda jest skuteczna i wiąże strony już w chwili jej zawarcia przez strony. Jeśli jednak stronom zależy, by zawarte porozumienie miało moc orzeczenia sądowego, jedna ze stron powinna złożyć wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd.
 
Zjawisko, które w Polsce rozwija się od dwóch lat, w innych krajach ma miejsce od dawna. W USA tańszą i szybszą metodą mediacji rozwiązuje się większość powstałych sporów gospodarczych. Są one kierowane do mediacji przed wszczęciem procesu sądowego. Największe sukcesy mediacje święcą właśnie w USA, a także w Wielkiej Brytanii, Niemczech i… Chinach. W tym ostatnim państwie mediacje prowadzone są w ok. 7- 8 mln spraw rocznie, a  90% z nich kończy się ugodą.
 
Specjaliści i sami mediatorzy sądzą, że znaczenie mediacji w Polsce będzie ogromne. Przy tradycyjnych metodach rozwiązywania sporów w relacje miedzy kontrahentami wkracza sąd, który często nie posiada wiedzy na temat specyfiki działania w danej branży i niepisanych zasad postępowania. Wyrok sądu najczęściej nie zadowala żadnej ze stron. Strony zostają ze swoimi negatywnymi emocjami, co może skutkować kolejnymi konfliktami.
 
Przepisy, które wprowadziły możliwość stosowania mediacji w sporach gospodarczych, obowiązują od 10 grudnia 2005 r. Nadal jednak metoda ta mimo wielu zalet nie jest powszechnie stosowana. Rozpowszechnienie idei mediacji i jej praktyczne zastosowanie może oznaczać rewolucję w rozwiązywaniu sporów gospodarczych.
 
Bardzo ważna jest edukacja prowadzona w taki sposób, by metoda ta została wprowadzona do powszechnego zastosowania. Wolters Kluwer Polska od lat dostarcza informacji prawnej przedsiębiorcom i dzięki zrozumieniu ich potrzeb, docenia olbrzymie możliwości, jakie mediacje niosą dla tej grupy. Chce nieść kaganek oświaty, pokazując wartość i korzyści tej alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów i sporów gospodarczych. Wydawnictwo podejmuje szereg działań informujących i edukacyjnych, m.in. organizuje konferencje i wydaje publikacje tematyczne. Popiera i promuje przyrzeczenie do mediacji, które mogą składać zarówno przedsiębiorcy, jak i kancelarie prawne. Wkrótce zostanie uruchomiony również portal tematyczny, na którym zainteresowane osoby znajdą informacje, czym jest mediacja i jak ją efektywnie stosować w praktyce (www.wolterskluwer.pl/mediacje).
 
Wolters Kluwer Polska podejmuje te działania współpracując z różnymi instytucjami. W 2006 roku powstała fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która promuje nową kulturę rozwiązywania konfliktów i sporów. W tym zakresie działa również Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej. Podejmowanie podobnych inicjatyw jest konieczne, by przełamać bariery informacyjne i mentalne, jakie są zauważane wśród przedsiębiorców, ale także w środowisku prawniczym.
 
Podsumowując, mediacja jest wielokrotnie szybsza i tańsza od postępowania sądowego. Strony same decydują o sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą, co daje im poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Doświadczenia krajów, gdzie mediacja działa od lat wskazują, że strony są dużo bardziej zadowolone z ustaleń poczynionych w trakcie mediacji niż podczas procesu sądowego. Dlatego też przedsiębiorco, zanim wstąpisz na ścieżkę wojenną, zapytaj o mediacje. Nie wiąże się ona z żadnym ryzykiem.