Przedmioty z metali i stopów szlachetnych (złoto, srebro, platyna) np. okucia, tygle, parownice, szczypce, tace używane w laboratoriach kontroli jakości po okresie swojej przydatności oddawane są do mennicy. Czy jest to odpad? Jeżeli tak, to o jakim kodzie?
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Przy określeniu więc czy daną substancję lub przedmiot można uznać za odpad istotne jest określenie, czy posiadacz tej substancji lub przedmiotu pozbywa się jej w rozumieniu ustawy o odpadach. Pozbycie w rozumieniu ustawy o odpadach następuje, gdy posiadacz nie znajduje dla danej substancji lub przedmiotu zastosowania w danym miejscu i czasie. W świetle tych wyjaśnień osobiście przychylałbym się do stanowiska, że przedmioty ze złota, srebra lub platyny generalnie nie należy uznawać za odpady, gdyż trudno założyć, że ich posiadacz nie znajduje dla nich zastosowania, a co za tym idzie, że są one odpadami. Wniosek ten byłby inny, gdyby przedmioty te były zanieczyszczone w takich sposób, że ich wykorzystanie nie byłoby pewne. W takim wypadku, przedmioty te należałoby uznać za odpady.

Przypisanie danemu odpadowi odpowiedniego kodu według katalogu odpadów następuje według zasad określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Podstawową zasadą jest klasyfikowanie odpadów według źródła powstawania w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, przypisując im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający rodzaj odpadu (wyłączając kody kończące się na 99). W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, odpady klasyfikuje się w grupach 13, 14 i 15. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji również tych w grupach, odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach. Z punktu widzenia więc katalogu odpadów decydujące znaczenie należy przypisać nie składowi chemicznemu, lecz źródłu powstania odpadu. Te same więc odpady pod względem chemicznym mogą mieć więc różne kody, w zależności z jakiego źródła pochodzą.