Przepisy obowiązujące w tym zakresie w sposób wystarczający określają zakres odpowiedzialności, a niesprawdzenie uprawnień odbiorcy odpadów skutkuje brakiem pewności, że wraz z odpadami została przekazana odpowiedzialność za gospodarowanie nimi – zaznacza wiceminister Sławomir Mazurek w odpowiedzi na interpelację posła Bartłomieja Wróblewskiego.

Wiceminister przypomina, że zgodnie z art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.) wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które spełniają określone wymagania, np. posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, lub wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach. Tylko wówczas odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przejdzie z ich wytwórcy lub posiadacza odpadów na podmiot, któremu zlecił zagospodarowanie odpadów.

Zatem w przypadku przekazania odpadów osobie nieuprawnionej, przekazujący odpady nie pozbywa się odpowiedzialności za nieprawidłowe gospodarowanie tymi odpadami.

W związku z powyższym posiadacz odpadów zlecający gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, podlega zgodnie z art. 175 ustawy o odpadach, karze aresztu albo grzywny. Dodatkowo zgodnie z art. 32 ustawy o odpadach wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać jego działalność związaną z tym naruszeniem.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami