Jesteśmy zakładem produkcyjnym. Na terenie zakładu chcemy urządzić magazyn farb i lakierów.

Zastanawiamy się, jak powinny być przechowywane lakiery, farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki i inne materiały lakiernicze? Proszę o podpowiedź na podstawie jakich regulacji prawnych mamy działać? Czy jest to gdzieś uregulowane?


Zasadniczym aktem prawnym jest rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.


Równie istotne są przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, w tym ustawy przeciwpożarowej, rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Także producenci farb, lakierów rozpuszczalników czy wyrobów lakierniczych na etykiecie zamieszczają sposób przechowywania danego materiału. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa wynikających z kart charakterystyki używanych materiałów stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia pracowników.