Odpowiedź: prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie trzeba zgłosić do rejestru przedsiębiorców KRS.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) - dalej u.s.d.g., działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność m.in. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Wynika z tego, że podejmowane działania będą uznane za działalność gospodarczą pod warunkiem spełnienia łącznie trzech wymienionych wyżej przesłanek, tj.:
1) zarobkowy charakter - zakłada się uzyskiwanie zysku z wykonywanej działalności,
2) ciągłość - nie może to być jednorazowa czynność, ale w założeniu szereg powtarzalnych czynności,
3) zorganizowany charakter - chodzi głównie o zapewnienie organizacyjnego zaplecza (np. pomieszczenia, osób i sprzętu do obsługi itp.).
Z pytania można więc wywnioskować, że zakładana działalność spełnia warunki do uznania jej za działalność gospodarczą. Zwracają na to, zgodnie, sądy administracyjne. Jeden z nich stwierdził np., że: "Profesjonalne wynajmowanie własnych nieruchomości jest taką samą działalnością, jak chociażby produkcja i sprzedaż określonych wyrobów." (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 18 maja 2006 r., I SA/Gd 462/05).
Warto wiedzieć, że ten sam sąd stwierdził, że stowarzyszenie nie może być uznane za przedsiębiorcę z uwagi na swój status prawny. W wyroku czytamy: "Stowarzyszenia od organizacji gospodarczych najbardziej odróżnia niezarobkowy cel działalności. Każde stowarzyszenie podlega obowiązkowej rejestracji w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez [KRS]. Zasadniczo przyjmuje się, że stowarzyszenia i fundacje nie mają statusu przedsiębiorcy, gdyż nie są tworzone w celach komercyjnych i z reguły nie wykonują działalności gospodarczej. Stowarzyszenie może podjąć taką działalność, z zastrzeżeniem, iż dochód z niej osiągnięty będzie służyć realizacji celów statutowych i nie będzie dzielony pomiędzy członków stowarzyszenia. Przy czym podjęcie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie (...) wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców." (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 października 2007 r., I SA/Gd 383/07, LEX nr 360275).
Wydaje się jednak, że pogląd taki jest raczej odosobniony i nie będzie miał wpływu na kwalifikację podejmowanych działań jako działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą powinno zarejestrować się w rejestrze przedsiębiorców w KRS. Wniosek o wpis do tego rejestru składa się na formularzu KRS-W9 nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu (art. 19 i 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1203 z późn. zm.).
Od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS pobiera się opłatę stałą w wysokości 500 zł (art. 52 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.).
Trzeba też pamiętać, że stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, ale dochód z tej działalności powinien służyć realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia (art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach - tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).