Pytanie:
Czy producent opakowań jest zobowiązany umieszczać na opakowaniu informacje na temat podstawowego składu chemicznego i właściwości opakowania?

Czy zakład zakupujący wyroby w opakowaniach od danego producenta może wystąpić do producenta z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie składu chemicznego i właściwości opakowania?

Odpowiedź:
Nie ma obowiązku umieszczania na opakowaniu informacji dotyczących składu chemicznego i właściwości opakowania.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o., producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniu są obowiązani stosować opakowania spełniające tzw. wymagania zasadnicze. Wymagania te, określone w art. 11 u.g.o.o.o., dotyczą m.in. ograniczenia ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do produkcji opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych.

Akt u.g.o.o.o. przewiduje jednak odstępstwo od wymagania dotyczącego zawartości metali ciężkich (zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej) dla wybranych rodzajów opakowań, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 137). Na mocy tego rozporządzenia z obowiązku utrzymania poziomu zawartości metali ciężkich w opakowaniach w wysokości 100 mg/kg zwolnione są opakowania szklane oraz opakowania w postaci skrzyń i palet z tworzyw sztucznych, które są używane w cyklach produkcyjnych w zamkniętym i kontrolowanym procesie, dla których maksymalna suma zawartości metali ciężkich w opakowaniu może przekraczać 100 mg/kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
- metale ciężkie nie mogą być wprowadzane celowo w procesie produkcji opakowań;
- przekroczenie zawartości metali ciężkich w opakowaniach może być jedynie skutkiem użycia do produkcji materiałów pochodzących z recyklingu.
Przedsiębiorca, mimo obowiązku przestrzegania powyższych ograniczeń, nie ma jednocześnie obowiązku umieszczania na opakowaniu informacji dotyczących składu chemicznego opakowania.

Jeżeli przedsiębiorca nie zna składu chemicznego lub właściwości opakowania, a więc nie wie, czy wymagania dla opakowań zostały spełnione, to może zwrócić się o takie informacje do producenta opakowania lub zlecić dokonanie badania laboratoryjnego opakowań laboratorium akredytowanemu lub z wdrożonym systemem jakości w zakresie badania zawartości metali w opakowaniach lub materiałach wykorzystanych do ich produkcji.

Akt u.g.o.o.o. daje przedsiębiorcy możliwość oznakowania opakowania. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. z 2014 r. poz. 1298) - dalej r.w.o.o., które jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 15 ust. 4 u.g.o.o.o., określono wzory oznakowania opakowań wskazujące na:
1) rodzaj materiałów, z których opakowania zostały wykonane;
2) możliwość wielokrotnego użycia opakowania w przypadku opakowań wielokrotnego użytku;
3) przydatność opakowania do recyklingu w przypadku opakowań przydatnych do recyklingu.

Należy jednak podkreślić, że oznakowanie opakowań na terenie Unii Europejskiej nie jest obowiązkowe, ponieważ stanowiłoby to barierę w swobodnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi UE, które nie stosują tego oznakowania, a krajami, które to oznakowanie stosują. Oznacza to, że to od decyzji przedsiębiorcy zależy, czy będzie stosował oznakowania określone w r.w.o.o., czy też nie.