Odpowiedź: jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy wskutek choroby dłużej niż 30 dni podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Nie można dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Uzasadnienie: w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku - art. 229 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Istotne przy tym jest to, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 k.p.). Z pytania wynika, że pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, co oznacza, że przed dopuszczeniem jej do pracy pracodawca powinien skierować ją na kontrolne badania lekarskie. Dopuszczenie takiej pracownicy do pracy powinno mieć miejsce dopiero wówczas, gdy po przeprowadzeniu kontrolnych badań lekarskich okaże się, że brak jest przeciwwskazań do wykonywania przez nią pracy na dotychczasowym stanowisku.