Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Prawo Ochrony Środowiska.

Czy pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do produkcji nawozów, w którym zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., określone zostaną warunki wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe (mieszanina wód chłodniczych i ścieków - wód opadowych i roztopowych) do wód powierzchniowych, może zostać wydane na okres 10 lat? Zgodnie bowiem z art. 127 ust. 3a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod., pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata.

Woda na potrzeby chłodzenia pobierana jest z rzeki, do której wprowadzane są przedmiotowe ścieki przemysłowe. Stan i skład ścieków przemysłowych na wylocie do rzeki, zgodnie z wnioskiem, obejmuje temperaturę, zawiesiny ogólne i węglowodory ropopochodne. Ponadto, czy w związku z pochodzeniem wody do chłodzenia, skład ścieków przemysłowych nie powinien obejmować tez innych wskaźników, np. azot ogólny, fosfor ogólny, BZT5, ChZT?


Odpowiedź:

Moim zdaniem, pozwolenie zintegrowane dla prowadzącego instalację IPPC do produkcji nawozów, z której także odprowadzane są ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe do wód powierzchniowych, może zostać wydane na okres 10 lat.


Nie ma tu znaczenia fakt, że zgodnie z przepisami pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata.

Pozwolenie zintegrowane i pozwolenie wodnoprawne to zupełnie inne decyzje. Do terminów obowiązywania pozwolenia zintegrowanego mają zastosowanie przepisy p.o.ś., a nie pr. wod. Moim zdaniem, jeżeli w procesie chłodzenia woda pobrana z rzeki nie ulega zanieczyszczeniu, to nie ma potrzeby ustalania w pozwoleniu dotykowych wskaźników zanieczyszczeń. Dodatkowo proponuję rozważyć, czy faktycznie opisana mieszanina ścieków pochłodniczych, deszczowych i roztopowych ma bezpośredni związek z prowadzeniem instalacji IPPC (brak szczegółów w pytaniu na temat procesu) i czy nie powinna być objęta odrębnym pozwoleniem sektorowym – wtedy pozwolenie sektorowe wydawane jest na 4 lata.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 181 ust. 1 p.o.ś., organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia:
1) zintegrowanego;
2) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
3) wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
4) na wytwarzanie odpadów.
Pozwolenie zintegrowane i pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi to zupełnie inne pozwolenia.

Zgodnie z art. 188 ust. 1 p.o.ś., pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Zgodnie z art. 202 ust. 1 p.o.ś., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód. Przepis ten nie odnosi się do pr. wod. w temacie odprowadzania ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do wód lub do ziemi. Nie widzę dodatkowo uzasadnienia merytorycznego za ograniczeniem obowiązywania pozwolenia zintegrowanego do 4 lat. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego i dokumentacja (wniosek) są złożone i obszerne oraz dotyczą wszystkich sektorów korzystania ze środowiska.

Artykuł 127 ust. 3a pr. wod. stanowi, że pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 albo art. 45a ust. 1 wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata. Przepis dotyczy tylko pozwolenia wodnoprawnego.

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Prawo Ochrony Środowiska.