Wyniki badań mają pomóc odbudować potencjał ekologiczny i wpłynąć na stopniową poprawę jakości wód zbiornika. Specjaliści uważają, że opracowany model 3D zbiornika będzie można wykorzystać na potrzeby analiz innych dużych zbiorników w Polsce.

Zalew Sulejowski utworzono na początku lat 70. ub. wieku, aby zwiększyć zasoby wodne dla rozwijającej się aglomeracji łódzkiej. Zalew zmieniał swoje funkcje, stał się miejscem rekreacji, ale też unikalnym ekosystemem z bogatą fauną i florą, mającym duży wpływ m.in. na lokalną gospodarkę, rolnictwo, retencję i warunki mikroklimatyczne.

Od wielu lat stan wód zbiornika stale się pogarsza, co powoduje m.in. masowy zakwit sinic i może zagrozić lokalnemu ekosystemowi oraz warunkom życia ponad 100 tys. mieszkańców okolicznych gmin.

W ramach projektu "Monsul" powstanie spójny model monitoringu wód tego akwenu. Mapa batygraficzna oraz przestrzenna baza danych hydrologicznych i geologicznych rejonu zostanie wykonana przy współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tworząc je naukowcy będą korzystać z najnowszego oprogramowania, które służy do gromadzenia informacji o środowisku i przestrzeni geograficznej, oraz wizualizować informacje o stanie ekologicznym wód zalewu. "Wyniki tych badań pozwolą oszacować koszty odbudowy potencjału ekologicznego zbiornika, wpłyną na stopniową poprawę jakości jego wód i zostaną wykorzystane do aktualizacji programów ochrony Zalewu Sulejowskiego" - podkreśla kierownik projektu prof. Ireneusz Zbiciński z PŁ.

Opracowana zostanie też baza danych Systemu Informacji Geograficznej (GIS) rejonu zbiornika i model 3D zalewu. "Model umożliwi symulację stanu ekologicznego zalewu w zależności od zmiany parametrów hydrologicznych i meteorologicznych oraz presji na środowisko wywołanej działalnością człowieka" - dodał szef projektu.

Według łódzkich naukowców model stanie się też matrycą, którą będzie można wykorzystać na potrzeby analiz innych, dużych zbiorników w Polsce. Baza danych systemu GIS rejonu zbiornika będzie wykorzystana do celów edukacyjnych i naukowych.

Ewa Saj

www.naukawpolsce.pap.pl