W ostatnią sobotę, tj. 17 marca, na stacji pomiarowej na Targówku poziom dopuszczalny stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu został przekroczony po raz 35 w tym roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, 35 dni to maksymalna dopuszczalna liczba przekroczeń normy 50 µg/m3 w ciągu roku. Zatem roczny limit został wykorzystany już w marcu!

W Warszawie średnia liczba dni w roku, w których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń, wynosi 145. Skąd w powietrzu tyle zabójczych substancji?!

Głównym winowajcą za fatalną jakość powietrza jest transport samochodowy. Odpowiada on aż za 67% emisji pyłu zawieszonego, który jest niezwykle szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Pył ten powoduje osłabienie układu oddechowego i krwionośnego. Szczególnie narażone są osoby starsze i dzieci. Szacuje się, że w Warszawie rocznie około 300 osób umiera przedwcześnie z powodu złej jakości powietrza.

Źródło: www.ekologia.pl