Przed Sądem Rejonowym we Wrocławiu - niezależnie od działań podejmowanych przez obligatariuszy w sprawie uzyskania odszkodowań, a także postępowania prowadzonego przez prokuraturę - od maja 2018 roku toczyło się przyspieszone postępowanie układowe (PPU) spółki GetBack. Tutaj znajduje się postanowienie SR w tej sprawie. Sędzią komisarzem został Jarosław Mądry, a nadzorcą sądowym spółka z Wrocławia Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni. 6 czerwca SR zatwierdził układ GetBacku z wierzycielami. W styczniu, w głosowaniu wierzycieli, propozycję układową spółki w restrukturyzacji przyjęto większością 86 proc. głosów. Niezabezpieczeni wierzyciele zostaną spłaceni na poziomie 25 proc. w ciągu 8 lat. Pierwsza rata dla wierzycieli niezabezpieczonych miałaby zostać wypłacona w 2020 r. W pierwszym kroku spółka spłaci wierzycieli zabezpieczonych. Układ nie przewiduje konwersji obligacji na akcje spółki.

Czytaj również: GetBack pod ochroną sądu >>

 Wszystkie informacje dotyczące postępowania w tym, dokumenty są dostępne tutaj. Ponadto sąd otwierając PPU powołał kuratora, który będzie reprezentował obligatariuszy. Został nim Kamil Hajduk, który przede wszystkim postanowił powołać pięcioosobową Radę Wierzycieli. Cztery miejsca w niej przewidział dla obligatariuszy.  Co należy jeszcze do zadań kuratora? Ma on prawo przeglądać księgi i dokumenty upadłego, a syndyk udziela mu potrzebnych informacji. Przede wszystkim jednak weryfikuje spis wierzycieli i pilnuje, by wszyscy obligatariusze jako suma emisji zostali w nim umieszczeni. Hajduk podkreśla jednak, że w spisie nie występują obligatariusze z imienia i nazwiska. W spisie obligatariusze ujmowani tylko z kwotą wierzytelności i wskazaniem serii obligacji. Ponadto kurator ma prawo głosu w sprawach, które dotyczą obliagtariuszy, czyli np. może głosować za nich nad propozycjami układowymi. Informacje o podjętych przez kuratora działaniach można znaleźć tutaj. Na tej stronie na początku czerwca ma zostać opublikowany spis wierzytelności.
Czytaj również: Straciłeś pieniądze w GetBack - jak uzyskać odszkodowanie >>

 
W przypadku GetBacku z informacji KNF wynika, że na koniec marca 2018 r. było ponad 9,2 tys. obligatariuszy, z czego ponad 9 tys. to osoby fizyczne. Z tym, że z informacji podanych przez wrocławski sąd wynika, że wierzycieli jest co najmniej 5 tys. W sumie na obligacje przypada 82 proc. ogółu długów GetBacku i 85 proc. tych, które mają być objęte układem. Wartość wierzytelności objętych układem z mocy prawa to 2,72 mld zł. Zarząd GetBacku zaproponował pierwotnie, że przez siedem lat spłaci 65 proc. wartości obligacji (bez odsetek), pozostała część ma zostać zamieniona na akcje.

LEX Windykacje >>

Część obligatariuszy uważałą, że dużo bardziej korzystne dla nich byłoby postępowanie sanacyjne. I jeden z nich wniósł wniosek od Sądu Okręgowego we Wrocławiu o jego otwarcie. Jednak 11 maja 2018 r. sędzia referent umorzył je. W uzasadnieniu: podał, że zgodnie z art. 191 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego* niedopuszczalne jest wszczęcie kolejnego postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli wcześniejsze (tu PPU) nie zostało zakończone lub prawomocnie umorzone.

Z tym, że z raportu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA wynika, że najwięcej zatwierdzonych układów było właśnie w przyspieszonym postępowaniu układowym, a najmniej w sanacyjnym. Te ostatnie też trwają najdłużej. - Przyspieszone postępowanie układowe jak na polskie warunki w stosunkowo niedługim czasie, bo w około 4-5 miesięcy pozwala ułożyć się z wierzycielami - piszą autorzy raportu.