Odbyło się I czytanie poselskiego projektu ustawy o odnawialnych zasobach energii i racjonalnym ich wykorzystaniu (druk sejmowy nr 1715). Projekt skierowano do Komisji Gospodarki , Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Celem przedmiotowej ustawy jest, jak określono w jej uzasadnieniu, „stworzenie podstaw prawnych ułatwiających pozyskiwanie czystej energii z zasobów odnawialnych (OZE), w szczególności energii  geotermalnej, dla przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, wprowadzenie uproszczonych procedur uzyskiwania pozwoleń na zagospodarowanie tej energii oraz przekazanie gminom ok. 7 tys. istniejących odwiertów geotermalnych zastanowionych lub zlikwidowanych aby stanowiły one własność komunalną bez możliwości zbycia”.

Przepisy nowej ustawy uzupełniają dotychczasowe uregulowania ustawy – Prawo energetyczne dotyczącej energetyki odnawialne i jako takie pomagają w osiągnięciu wskaźników udziału energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w krajowej produkcji energii, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym oraz Strategii rozwoju energii odnawialnej.

Zasadniczym zadaniem ustawy jest uproszczenie procedur uzyskiwania pozwoleń na zagospodarowanie energii, które mają zastąpić obecnie obowiązujące w tym zakresie koncesje, oraz przekazanie gminom na własność istniejących odwiertów geotermalnych.

Ustawa ma wejść w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.