Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej przyjęła stanowisko Rządu do Komunikatu Komisji Europejskiej pt. „Nasze ubezpieczenie na życie, nasz kapitał naturalny - unijna strategia różnorodności biologicznej na okres 2020 r.”. Rząd wyraża akceptację dla celów strategii, które pozwolą osiągnąć przewodni cel UE do 2020 r. – powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów.

Minister Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska komentując przyjęcie stanowiska powiedział:

- Utrata różnorodności biologicznej to jeden z największych problemów Środowiskowych z jakimi Unia Europejska musi się zmierzyć. Dziś  Polska, która wskazała ochronę różnorodności biologicznej jako jeden z priorytetów swej prezydencji w Radzie UE, sama przyjęła stanowisko w tej sprawie. Kraj nasz, mogący poszczycić się wielkim bogactwem i zróżnicowaniem zasobów przyrodniczych, potwierdził tym samym swe zaangażowanie w o utrzymanie właściwego stanu różnorodności biologicznej.

Komunikat „Nasze ubezpieczenie na życie, nasz kapitał naturalny - unijna strategia różnorodności biologicznej na okres 2020 r.” to dokument określający nowe podstawy polityki i ramy działań Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony przyrody na najbliższą dekadę. Celem Strategii jest zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz degradacji funkcji ekosystemów i ich usług w UE do 2020 r., a także odtworzenie ich w takim wymiarze, w jakim jest to możliwe, przy jednoczesnym zwiększeniu wkładu UE w powstrzymywanie globalnej utraty różnorodności biologicznej.

Strategia koncentruje się na sześciu szczegółowych celach: pełnym wdrożeniu Dyrektywy ptasiej i Dyrektywy siedliskowej, utrzymaniu i odbudowie ekosystemów i ich funkcji, zwiększeniu wkładu rolnictwa i leśnictwa w utrzymanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej (poprzez maksymalizację obszarów rolnych objętych wsparciem na rzecz zrównoważonego rozwoju), zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych, zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych oraz wsparcie w zapobieganiu utracie światowej różnorodności biologicznej. Wskazuje także działania, jakie Komisja Europejska oraz państwa członkowskie powinny podjąć dla realizacji tych sześciu celów.