Rekordową kwotę blisko pół miliarda zł przeznaczył w 2011 r. na wsparcie projektów ekologicznych w regionie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tym roku – jak szacuje – łączna wartość wsparcia może być nieco mniejsza.

Aby wydatkowanie środków było jak najbardziej efektywne, od tego roku Fundusz zmienił niektóre zasady wnioskowania o wsparcie oraz udzielania dotacji i pożyczek. Ustalono m.in. konkretne terminy naboru wniosków. Premiowane będą projekty dające najlepsze efekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne, a także te dobrze przygotowane do faktycznej realizacji.

„W przeszłości zdarzało się, że pieniądze +zaklepane+ na konkretny projekt długo czekały, aż beneficjent będzie gotowy do jego realizacji; w tym czasie inni chętni mieli mniejsze szanse na dofinansowanie. Dlatego teraz ważnym kryterium oceny wniosku będzie także to, na ile projekt jest gotowy do realizacji” - zapowiedziała w środę podczas konferencji prasowej w Pszczynie prezes Funduszu Gabriela Lenartowicz.Chodzi przede wszystkim o uniknięcie sytuacji, gdy niewykorzystywane na bieżąco środki „leżą” na kontach, a część wnioskodawców nie ma szans na dofinansowanie. Nabory wniosków będą prowadzone do wyczerpania środków na dane cele. Złożone projekty trafią na listę rankingową – im lepszą otrzymają ocenę, tym większa szansa na pieniądze. Będzie też lista rezerwowa – do dofinansowania, jeżeli pojawią się dodatkowe środki lub któryś z projektów nie zostanie zrealizowany.


Dla zadań dotyczących przedsięwzięć nieobjętych naborami lub konkursami Fundusz będzie przyjmować wnioski przez cały rok, w terminach umożliwiających ich rozpatrzenie przed rozpoczęciem dofinansowania. Fundusz przygotował specjalny poradnik dla wnioskodawców, z informacjami, jak uzyskać dofinansowanie. Są tam również zasady i terminy naboru wniosków. Wszystkie te dane dostępne są też w internecie.


Od 2012 r. zmieniła się także wysokość częściowego umorzenia pożyczek z Funduszu. Po spełnieniu warunków umożliwiających ubieganie się o umorzenie, pożyczkobiorca będzie mógł wybrać: albo umorzenie do 40 proc. pożyczki pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty na nowe zadanie ekologiczne, albo umorzenie do 20 proc. bez takiego warunku. Według prezes Lenartowicz takie rozwiązanie cieszy m.in. samorządy, dając im zarówno duży poziom umorzenia, jak i napędzając nowe przedsięwzięcia proekologiczne.W ubiegłym roku z dofinansowania Funduszu skorzystało ok. 1,5 tys. wnioskodawców. Kwota wsparcia – niespełna 500 mln zł – była rekordowa. Poprzedni rekordowy rok był trzy lata temu, kiedy katowicki Fundusz rozdzielił kwotę ponad 400 mln zł. Na 2012 r. zawarto już umowy na ok. 200 mln zł. Prezes Funduszu liczy się z tym, że w całym 2012 r. łączna kwota wsparcia będzie nieco niższa od ubiegłorocznej.


„Sukcesywnie spadają nasze wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska; w ubiegłym roku były one mniejsze mniej więcej o 30 mln zł, czyli 25 proc. Dla środowiska to dobra wiadomość, choć dla Funduszu wiąże się ze zmniejszeniem środków. Nasz kapitał przede wszystkim pochodzi ze zwrotu rat udzielonych wcześniej pożyczek. Nie chcemy go zamrażać, ale przeznaczać na kolejne wsparcie” - wyjaśniła prezes.Według Lenartowicz spadek wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska nie wynika z kryzysu gospodarczego, ale głównie z tego, że zakończyła się spłata zaległości niektórych podmiotów w tym zakresie.Przedstawiciele Funduszu zapewniają, że zaciągane w nim preferencyjne pożyczki są bardzo atrakcyjne dla podmiotów korzystających z pomocy. Oprocentowanie pożyczek i kredytów w ramach bankowych linii kredytowych wynosi w tym roku 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 proc. w stosunku rocznym. W kolejnych latach obowiązywania umowy pożyczki, oprocentowanie będzie korygowane według obowiązującej 1 stycznia danego roku stopy redyskonta weksli lub stopy bazowej.


Okres spłaty pożyczki nie może być krótszy niż trzy lata i dłuższy niż 12 lat od wynikającej z umowy daty zakończenia zadania - wraz z okresem karencji.


Wśród priorytetów Funduszu nadal są zadania związane z energooszczędnością, termomodernizacją i ochroną powietrza. W tym roku na te cele wydanych zostanie ponad 200 mln zł, podobnie jak w roku ubiegłym. Znaczące środki Fundusz przeznaczy też - podobnie jak w 2011 r. - na projekty dotyczące ochrony wód, budowy kanalizacji oraz gospodarki odpadami. Fundusz jest zaangażowany w 13 dużych projektów w tym zakresie, współfinansowanych z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. (PAP)


mab/ mki/ bk/