Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uważa, że katalog podmiotów, którym udzielane są informacje będące tajemnicą bankową powinien być rozszerzony o podmioty monitorujący kodeks branżowy, certyfikowany przez UODO. Prezes UODO wystąpił do Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów o podjęcie prac legislacyjnych w tym celu. 

Kodeks dla podmiotów zrzeszonych w ZBP

Związek Banków Polskich konsultuje z UODO Kodeks dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe, który mają przestrzegać zrzeszone w związku podmioty. Z projektu udostępnionego przez UODO wynika, że za rozpatrywanie skarg ma odpowiadać ZBP, a zatem również za monitorowanie. UODO zauważył jednak, że  zgodnie z art. 105 prawa bankowego taki podmiot monitorujący nie ma dostępu do tajemnicy bankowej. Obecnie banki mają obowiązek udzielania informacji nią objętych m.in. innym bankom i instytucjom finansowym, Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Urzędowi Ochrony Danych Osobowych. Wśród nich nie ma podmiotu  monitorującego kodeks branżowy, a zdaniem Jana Nowaka, prezesa UODO, to nie pozwoli na skutecznie wypełniać swoich obowiązków.

 


Potrzebna zmiana w prawie

Prezes UODO wystąpił do Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów z prośbą o podjęcie odpowiednich zmian legislacyjnych.  Wnioskuje, by art. 105 prawa bankowego uzupełnić o podmioty monitorujące, akredytowany przez prezesa UODO, co da im dostęp do tajemnicy bankowej.  -  W przypadku braku takiego uprawnienia działania nadzorcze podmiotu monitorującego byłyby iluzoryczne – pisze Jan Nowak do ministra finansów. Zdaniem prawników takie uprawnienie jest niezbędne, ale powinno być precyzyjniej zapisane. Maciej Gawroński, radca prawny, partner w kancelarii Gawroński & Partners, przyznaje, że realizacja tego zadania może wymagać dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez administratorów stosujących kodeks, a to wymaga istnienia ważnej podstawy prawnej na gruncie prawa bankowego. Michał Ćwiakowski, szef praktyki regulacji bankowych i finansowych w kancelarii Gawroński & Partners, dodaje jednak, że taka regulacja powinna przewidywać warunki, pod jakimi żądanie ujawnienia tajemnicy bankowej przez podmiot monitorujący będzie możliwe. - Z pewnością powinno to dotyczyć wyłącznie tych banków, które podjęły się stosowania danego kodeksu i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zadań związanych z monitoringiem przestrzegania tego kodeksu – podkreśla Michał Ćwiakowski.