Odpowiedź:
Faktycznie zmiana załącznika nr 3 do dyrektywy 2008/98/WE powoduje, że folia PVC zawierająca plastyfikatory DEHP powinna być klasyfikowana jako odpad niebezpieczny (nowa regulacja przewiduje klasyfikację opartą na zawartości 0,3% DEHP), co w konsekwencji może w istotny sposób ograniczyć możliwość zagospodarowania odpadów tej folii w przypadku, gdy zawiera ona dozwolone wcześniej dodatki, takie jak m. plastyfikatory.
W grupie 07 02 nie przewiduje się kodu dla odpadowej folii zawierającej DEHP. Można oczywiście oznaczyć ją jako odpad 16 03 05* – organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne.

Niemniej, ja sklasyfikowałbym odpady przedmiotowej folii pod kodem 07 02 13, gdyż plastyfikatory, jakkolwiek są substancją niebezpieczną (klasyfikowaną pod kodem 07 02 14*), to jako trwały element folii nie powodują, że folia ta staje się automatycznie niebezpieczna dla zdrowia.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów