Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" jest zlikwidowanie problemu braku rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby Poczcie Polskiej S.A. sprzedaż z bonifikatą samodzielnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w budynkach niemieszkalnych.

Obecnie kwestię sprzedaży mieszkań będących własnością Poczty Polskiej reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z przepisami wyżej przywołanej ustawy, preferencyjna sprzedaż mieszkania jest możliwa tylko wtedy, gdy mieszkanie to wchodzi w skład budynku mieszkalnego będącego własnością Poczty Polskiej S.A.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazano, że w obowiązującym stanie prawnym osoba wynajmująca mieszkanie w budynku mieszkalnym należącym do Poczty Polskiej ma możliwość wykupu mieszkania z bonifikatą, o ile Spółka zdecyduje się na sprzedaż mieszkania. Natomiast wynajmujący mieszkanie na takich samych zasadach w budynku niemieszkalnym takiej możliwości nie posiada. Resort budownictwa, który jest autorem projektu, podkreśla, że istnieje zatem zróżnicowanie statusu najemców w zależności od tego, czy wynajmują mieszkanie w budynku mieszkalnym, czy w budynku o innej funkcji. "Taki stan rzeczy należy uznać za nierówność obywateli wobec prawa" - zauważają autorzy noweli.

Celem skierowanego do konsultacji projektu jest zrównanie statusu osób wynajmujących mieszkanie w budynkach mieszkalnych, jaki i w niemieszkalnych będących własnością Poczty Polskiej S.A. "Zasadne wydaje się stworzenie podstaw prawnych umożliwiających zbywanie samodzielnych lokali mieszkalnych po preferencyjnych cenach na rzecz ich najemców - bez względu na funkcję budynku, w którym te mieszkania są usytuowane" - czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” jest na etapie konsultacji publicznych. Przepisy projektu ustawy zakładają jej wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.