Pytanie:
2 kwietnia 2007 r. zostały wydane warunki zabudowy dla działki. Wcześniej zrobiono przekwalifikowanie gruntu. Po miesiącu właściciel sprzedał mi tę działkę. Czy mogę na podstawie tamtych warunków złożyć wniosek o pozwolenie na budowę? Dodatkowym problemem jest to, że sprawdziłem, iż urząd gminy 6 kwietnia 2007 r. ustalił miejscowy plan zagospodarowania i ww. działka widnieje tam jako rolna. Czy miejscowy plan zagospodarowania może zmieniać wcześniejsze decyzje?

Odpowiedź:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może zmieniać postanowienia zawarte w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. Zgodnie z ust. 3 cytowanego przepisu, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji następuję w trybie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. tzn. ze względu na fakt, że stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa. Sytuacja opisana w treści zadanego pytania, stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnej wyrażonej w art. 16 k.p.a.

Dzieje się tak z uwagi na fakt, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w przypadku uchwalenia planu miejscowego jego ustalenia mają pierwszeństwo przed ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy.

Jedynym wyjątkiem, w którym decyzja o warunkach zabudowy nie traci mocy jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - jak rozumiem jednak, przed dniem wejścia w życie planu miejscowego żadne pozwolenie na budowę nie zostało uzyskane. We wszystkich innych przypadkach decyzja o warunkach zabudowy utraci moc.

W celu zabudowania przedmiotowej działki należy więc przejść procedurę związaną z tzw. wyłączeniem nieruchomości z produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz złożyć wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy jednak pamiętać, że procedura taka może potrwać wiele miesięcy. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami