W imieniu wspólnoty mieszkaniowej do PINB wystąpił administrator, tj. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w osobie jego prezesa, w sprawie samowolnego wybudowania chodnika na działce wspólnoty. Załączono kopię uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie upoważnienia administratora do reprezentowania tej wspólnoty przed organami sądowymi, administracji samorządowej i administracji rządowej na podstawie art. 22 ust. 2 i 3 art. 23 u.w.l. Uchwała nie jest podpisana przez żadnego członka zarządu wspólnoty, ani członka wspólnoty mieszkaniowej. Jest tylko podpisana za zgodność z oryginałem przez prezesa zarządu, administratora - MZGKiM.

Czy jest to prawidłowe pełnomocnictwo?

Odpowiedź

Nie jest to prawidłowe pełnomocnictwo.

Uzasadnienie

Zasadą jest, że w postępowaniu administracyjnym strona może działać przez pełnomocnika – zob. art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. W myśl art. 33 § 1 k.p.a. pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Stosownie zaś do art. 33 § 3 k.p.a. pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.


Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. NSA w wyroku z dnia 24 czerwca 2008 r., II OSK 704/07, LEX 486490 podkreślił, że wykazanie przez pełnomocnika procesowego umocowania do reprezentowania strony będącej osobą prawną, wymaga złożenia nie tylko dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby działające w imieniu tej osoby prawnej, ale także dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób do działania w imieniu tejże osoby prawnej.


W okolicznościach faktycznych sprawy strona – Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w osobie jego prezesa. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – dalej u.w.l. wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota mieszkaniowa jest rodzajem jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (tzw. ułomnej osoby prawnej). Na mocy art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny – dalej k.c. do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną stosuje się przepisy o osobach prawnych. Osoba prawna działa przez swoje organy – zob. art. 38 k.c. Wspólnota mieszkaniowa reprezentowana jest przez zarząd.


Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej – zob. art. 22 ust. 2 u.w.l.

 


Wobec tego, pełnomocnik ułomnej osoby prawnej – wspólnoty mieszkaniowej powinien wykazać dokument pełnomocnictwa podpisanego przez osoby działające w imieniu wspólnoty (członków zarządu wspólnoty), dokument potwierdzający umocowanie tych osób do działania w imieniu wspólnoty mieszkaniowej oraz odpowiednią uchwałę właścicieli lokali. W związku z tym, że prezes MZGKiM nie jest profesjonalnym pełnomocnikiem (adwokatem, radcą prawnym) nie mógł samodzielnie uwierzytelnić odpisu udzielonego mu pełnomocnictwa oraz odpisów innych dokumentów wykazujących jego umocowanie.