Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Odpowiedź

Osoba nie będąca stroną postępowania nie dysponuje interesem prawnym, aby uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym, a zatem nie może korzystać z uprawnień procesowych strony, w tym prawa wglądu do akt sprawy.

Uzasadnienie

Osoba nie będąca stroną postępowania nie dysponuje interesem prawnym, aby uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym oraz korzystać z uprawnień procesowych strony, w tym prawa wglądu do akt sprawy, żądania wydania odpisów z akt sprawy. Należy natomiast mieć na uwadze, że ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - dalej u.d.i.p. wprowadza z kolei tryb umożliwiający każdej osobie domagania się dostępu do konkretnych dokumentów znajdujących się w istocie w aktach administracyjnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p. każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie. Jest nią każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne a także inne podmioty, które tę władzę realizują, bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, w zakresie ich kompetencji. Informację publiczną stanowi treść dokumentów urzędowych czy wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a i c u.d.i.p.; wyroki NSA z 30 października 2002 r., II SA 181/02, II SA 1956/02, II SA 2036-2037/02). Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. au.d.i.p. udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć.


Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art. 6 ust. 2 u.d.i.p.). W orzecznictwie i doktrynie nie budzi wątpliwości, że wszelkie pisma procesowe, akty administracyjne wydawane w toku postępowania administracyjnego stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 6 u.d.i.p. (por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 8 czerwca 2006 r., II SAB/Lu 19/06; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 listopada 2007 r., IV SA/Po 656/07). Nawiązując do problemu przedstawionego w pytaniu, jeżeli wnioskodawca nie będący stroną postępowania nie powołuje się wyraźnie na tryb wynikający z u.d.i.p., organ nie ma obowiązku rozpoznawania wniosku na podstawie tej ustawy, tym bardziej, że wnioskodawca musiałby sprecyzować, jaki konkretnie dokument powinien być udostępniony.


Zresztą organ musiałby również dokonać stosownej anonimizacji przed jego udostępnieniem. Niewątpliwie natomiast umożliwienie takiej osobie wglądu do akt konkretnej sprawy administracyjnej oraz zatwierdzonej dokumentacji technicznej jest niedopuszczalne, ponieważ nie jest ona stroną tego postępowania.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .