Pytanie:
Czy organ w każdym przypadku powinien zobowiązać podmiot do dokonania nasadzeń zastępczych? W jakich przypadkach organ może odstąpić od obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych Czy organ może wydać zezwolenie na usunięcie drzew w przypadku, gdy nie zobowiąże rolnika do dokonania nasadzeń zastępczych?

Czy, jeżeli podmiot do wniosku o wycinkę drzew dołączy plan nasadzeń zastępczych, to organ powinien przeprowadzić stosowną kontrolę w tym zakresie?

Odpowiedź:
To organ decyduje, czy dla środowiska kompensacja przyrodnicza jest bardziej korzystna, czy też korzystniejszym rozwiązaniem jest uiszczenie opłaty za usunięcie drzewa. Zatem, nie w każdym przypadku organ musi wydać zezwolenie uwarunkowane dokonaniem nasadzeń zastępczych. Wprost wynika to z art. 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. W przepisie tym ustawodawca stwierdził bowiem, że wydanie zezwolenia "może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych", a zatem organ nie musi zawsze takiej decyzji wydawać. Musi on jednak każdorazowo brać pod uwagę wartość przyrodniczą drzew lub krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie, wartość kulturową, walory krajobrazowe oraz ich lokalizację. Zdaniem przedstawicieli doktryny, jeżeli usunięciu mają podlegać drzewa lub krzewy, w warunkach określonych w art. 86 ust. 1 u.o.p., gdy nie pobiera się opłat za ich usunięcie, to nałożenie obowiązku dokonania nowych nasadzeń jest bardziej uzasadnione, gdyż jest to wówczas jedyna forma wyrównania uszczerbku w środowisku, poza tym okoliczność ta może mieć wpływ również na wielkość nowych nasadzeń (K. Gruszecki, Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju).

Każdemu wnioskodawcy, w tym rolnikowi, można wydać zezwolenie na wycinkę drzew bez obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych. Rolnik nie skorzysta już ze zwolnienia z opłat, bowiem art. 86 ust. 1 pkt 2 u.o.p. nie będzie miał zastosowania w odniesieniu do rolników.

To organ decyduje, czy przyjmuje projekt planu nasadzeń, czy też ustala inne warunki decyzji nakładającej obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych, np. ustala inne gatunki drzew, inne obwody, inną liczbę czy wreszcie inną lokalizację nasadzeń. Zgodnie z art. 83d ust. 2 pkt 6 u.o.p., w przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeń zastępczych, zezwolenie to określa dodatkowo termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń. Oznacza to, że organ nie musi sprawdzać, chociaż może, czy beneficjent zezwolenia wykonał decyzję w zakresie terminowego dokonania nasadzeń. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów