Pytanie:
Zakład posiada pozwolenie zintegrowane, w którym określono wielkość emisji hałasu. Wyznaczona jest dopuszczalnym poziomem hałasu poza zakładem, wyrażonym wskaźnikami hałasu LAeqD i LAeqN w odniesieniu do terenu zabudowy wielorodzinnej. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku innego postępowania (dotyczącego tegoż samego zakładu) gmina, jako organ planistyczny, dokonała na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenu i sąsiednich terenów oceny, w wyniku której określiła, że przeważający teren obejmuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Czy jest możliwa zmiana przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego z urzędu? Jeśli tak, to jaką należy zastosować podstawę prawną? Czy na zmianę pozwolenia strona musi wyrazić zgodę?

Odpowiedź:
Moim zdaniem organ ochrony środowiska, jeżeli chce zmienić decyzję udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji podlegającej pod obowiązek jej posiadania, ze względu na przesłanki wskazane w pytaniu, może to zrobić za zgodą strony lub na wniosek strony.

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. - pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 183b, art. 189, art. 191a i art. 217, na wniosek prowadzącego instalację. Artykuł 192 p.o.ś. stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.

Mając powyższe na uwadze, pozostaje wyłącznie zmiana pozwolenia w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. - lub jeżeli odpowiedni wniosek złoży prowadzący instalację.

Moim zdaniem, jeszcze jedna możliwość (chociaż również na wniosek strony) wynika z art. 216 p.o.ś. Oddziaływanie instalacji na środowisko organ ochrony środowiska ocenia względem standardów jakości środowiska lub innych norm określających jakość środowiska. Odnosząc więc oddziaływanie zakładu (instalacji) do bardziej rygorystycznych wartości dopuszczalnego poziomu hałasu (w praktyce emisje się nie zmieniły tylko normy), jeżeli nie będą one dotrzymane, organ ochrony środowiska mnie może skorzystać z art. 216 ust. 3 p.o.ś.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów