Szczegółowe stawki opłat, współczynniki różnicujące wysokość opłat, sposób ich naliczania, czy terminy i sposób uiszczania opłat pozostają bez zmian. Nowelizacja rozporządzenia niezbędna była natomiast w związku z rozszerzeniem kręgu podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku. Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 i 2171) rozszerzono krąg podmiotów odpowiedzialnych za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie z organów administracji na władze publiczne. Oznacza to, że władze publiczne będą mogły pobierać opłaty za udostępnianie informacji o środowisku. W związku z tym w rozporządzeniu zastąpiono pojęcie „organów administracji” pojęciem „władz publicznych”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami