Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

Podatnik prowadzący PKPiR, opodatkowujący swoje dochody podatkiem liniowym, dnia 8 grudnia 2016 r. dokonał sprzedaży czterech składników majątku (komputera za kwotę 3000 zł, maszyny za kwotę 10.000 zł, drukarki za kwotę 1000 zł, narzędzia za kwotę 4000 zł) sfinansowanych dotacją z Urzędu Pracy (jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności) pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Sprzedaży dokonał przed upływem 6 lat. Data likwidacji działalności gospodarczej to dzień 3 stycznia 2016 r. Cena brutto nabycia komputera to kwota 4000 zł, cena brutto nabycia maszyny to kwota 20.000 zł, cena brutto nabycia drukarki to kwota 1800 zł, cena brutto nabycia narzędzia to kwota 5000 zł. Zakup komputera został sfinansowany ww. dotacją w kwocie 4000 zł (100%). Zakup maszyny został sfinansowany ww. dotacją w kwocie 10.000 zł (50%). Zakup drukarki został sfinansowany ww. dotacją w kwocie 1800 zł (100%). Zakup narzędzia został sfinansowany ww. dotacją w kwocie 5000 zł (100%). Komputer i maszyna były środkami trwałymi amortyzowanymi miesięcznie. Na dzień likwidacji działalności umorzone odpisy amortyzacyjne komputera wynosiły 1000 zł, a maszyny wynosiły: 15.000 zł. Drukarka stanowiła wyposażenie. Narzędzie było środkiem trwałym zamortyzowanym jednorazowo.

Ile wynoszą koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży ww. składników majątku?
W jakim terminie należy odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy PIT-36L z tytułu tej sprzedaży?
 
Odpowiedź
Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.
 
Uzasadnienie
Ponieważ w pytani mowa o dotacjach i jednocześnie wskazano, że sfinansowanej tymi dotacjami środki trwałe były amortyzowane odnotowania wymaga, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., za przychód z działalności należy uznać m.in. dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Wyjątek stanowią dotacje przeznaczone na zakup środków trwałych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.
 
Zatem, jak wynika z powyższej definicji, dotacje stanowią przychód - poza tymi, które przeznaczone są na zakup składników majątku trwałego. W tym przypadku dotacje przeznaczone zakup drukarki stanowią przychód z działalności. Jednocześnie dotacje te mogą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania, jeżeli są to dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f.).
Zaznaczyć również należy, że wprawdzie dotacje przeznaczone na zakup środków trwałych nie stanowią przychodów, ale jednocześnie odpisy amortyzacyjne od tych środków nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.
Zasada ta wynika z art. 23 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.f., zgodnie z nią odpisów amortyzacyjnych środków trwałych pokrytych z dotacji, nie należy uznawać za koszty firmowe. W sytuacji zaś gdy zakup środka trwałego został pokryty częściowo ze środków z dotacji, a częściowo ze środków własnychpodatnika, odpisy amortyzacyjne dokonywane od części sfinansowanej z dotacji nie są kosztem uzyskania przychodu (w niniejszym przypadku 50% miesięcznego odpisu amortyzacyjnego dotyczącego maszyny nie będzie kosztem podatkowym).
 
Odnosząc się zaś do zawartych w pytaniu wątpliwości wskazać należy, że zgodnie z art. 24 ust. 3b u.p.d.o.f., dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a (czyli składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności) jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.
 
Z pytania wynika, że zakup komputera, drukarki i narzędzi został w całości pokryty dotacją, zaś zakup maszyny sfinansowany był dotacją w 50%. Powyższe wskazuje, że dokonując zakupu tych składników majątku (zaliczonych do środków trwałych i wyposażenia) podatnik jedynie przy zakupie maszyny poniósł wydatki na nabycie. Jeżeli zaś chodzi o pozostałe rzeczy ich zakup nie obciążał podatnika. Oznacza to, że podstawą ich opodatkowania czyli dochodem z odpłatnego zbycia komputera, drukarki i narzędzi będzie kwota należna z tytułu sprzedaży (czyli odpowiednio kwoty 3000 zł, 1000 zł i 4000 zł). Natomiast podstawą opodatkowania przy sprzedaży maszyny będzie kwota należna (10.000 zł) pomniejszona o wydatki na nabycie w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, czyli poprzez część odpisów amortyzacyjnych. Zakładając, że podatnik miał prawo zaliczyć do kosztów odpisy amortyzacyjne w wysokości 7500 zł, wydatki pomniejszające podstawę opodatkowania przy sprzedaży maszyny wynoszą 2500 zł (jest to różnica pomiędzy wydatkami na nabycie maszyny w wysokości 10.000 zł, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne, które podatnik mógł zaliczyć w koszty).
 
Przepisy podatkowe nie odnoszą się wprost do kwestii rozliczenia podatku dochodowego w razie odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień zakończenia działalności gospodarczej. W praktyce przyjmuje się, że o ile na dzień uzyskania takiego przychodu podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, to rozliczenia powinien dokonać na takich zasadach, jakie stosował w roku likwidacji działalności, po której pozostały zbywane składniki majątku, czyli w niniejszym przypadku podatkiem liniowym.
 
Jak wynika z art. 44 ust. 6 u.p.d.o.f., zaliczki miesięczne wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie roczne (tu: PIT-36L) i dokona zapłaty podatku.