CIT
Wszelkie świadczenia otrzymane przez podatnika CIT stanowią jego przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu (po potrąceniu kosztów uzyskania przychodu) stawką 19%. Innymi słowy, ustawa o CIT nie przewiduje zwolnień ani szczególnych stawek podatku dla świadczeń otrzymanych w związku z promocją, reklamą lub sprzedażą premiową innego podmiotu. Oczywiście w praktyce zdroworozsądkowe podejście wyklucza opodatkowanie drobnych świadczeń rzeczowych przekazywanych między kontrahentami.
 
 
Przykład
Spółka doradztwa podatkowego otrzymała od wydawnictwa prasy fachowej książkę o tematyce podatkowej o wartości ok. 100 zł. Książka została przekazana do firmowej biblioteki. Spółka powinna wykazać wartość książki jako przychód podatkowy w okresie jej otrzymania. Jeżeli jednak przychód nie zostałby wykazany, ryzyko stwierdzenia zaległości podatkowej przez organ podatkowy w toku potencjalnej kontroli w praktyce nie istnieje. Nie należy się bowiem spodziewać, żeby inspektor kontroli podatkowej zażądał okazania faktur zakupowych dla wszelkich przedmiotów znajdujących się w firmie (w tym każdej książki w bibliotece). Ponadto istnieje wiele upominków, np. kwiaty doniczkowe, obrazy, statuetki (figurki), których wartość jest trudna do określenia. Równocześnie nie sposób wymagać od obdarowanej firmy, aby pytała kontrahenta o wartość otrzymanego prezentu.
Otrzymanie świadczeń niepieniężnych o istotniejszej wartości, a także wszelkich wartości pieniężnych, wymaga jednak każdorazowego wykazania przychodu. Przychód z tytułu powyższych świadczeń powstaje w okresie ich faktycznego otrzymania bez względu na okres, którego dotyczy promocja.
 
Przykład
W 2015 r. A. sp. z o.o. nabyła od B. sp. z o.o. towary o łącznej wartości 1.000.000 zł. Chcąc uhonorować powyższy pułap zakupów, w styczniu 2016 r. B. sp. z o.o. przekazała A. sp. z o.o. telewizor LCD o wartości 3000 zł brutto (cena detaliczna z VAT). Telewizor jest wykorzystywany przez spółkę A w ramach prowadzonej działalności, tzn. stoi w holu spółki, a interesanci oczekujący na spotkanie mogą oglądać programy informacyjne. Spółka A powinna wykazać przychód z tytułu uzyskania telewizora w styczniu 2015 r. Sprzedaż z 2014 r., która leży u podstaw nagrody, nie jest wyznacznikiem momentu powstania przychodu. Osiągnięcie określonego pułapu zakupów nie jest usługą świadczoną przez klienta, a nagroda nie jest wynagrodzeniem płaconym przez sprzedawcę z tego tytułu. Co istotne, przychód należy wykazać w wysokości wartości brutto telewizora obejmującej VAT. Telewizor może zostać poddany jednorazowej amortyzacji podatkowej. Jego wartością początkową jest wartość przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Gdyby telewizor został przez spółkę A sprzedany, spółce przysługiwałoby prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości przychodu z nieodpłatnego świadczenia.
 
Pamiętaj!
Świadczenia otrzymane w ramach akcji promocyjnych zawsze stanowią przychód w CIT w okresie ich otrzymania.
Wartość nieodpłatnego świadczenia stanowi koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia rzeczy lub amortyzacji, dokonanych przez obdarowany podmiot.
 
PIT
Przedstawione powyżej podstawy opodatkowania nagród otrzymywanych przez podatników CIT znajdują zasadniczo zastosowanie do nagród otrzymywanych przez przedsiębiorców opodatkowanych PIT. Co do zasady każda nagroda otrzymana przez przedsiębiorcę stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany PIT zgodnie z dokonanym przez przedsiębiorcę wyborem formy opodatkowania. Jak wspomniano w powyższych rozdziałach:
zwolnienie związane z promocją i reklamą (zwolnienie do 200 zł) oraz
zwolnienie związane ze sprzedażą premiową (zwolnienie do 760 zł)
nie znajdują zastosowania do nagród otrzymywanych przez przedsiębiorcę. Ponadto, jak już wspomniano, nagrody związane ze sprzedażą premiową podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% przychodu, pobieranemu przez świadczeniodawcę (czyli organizatora akcji promocyjnej).

 
Przykład
W grudniu 2015 r. przedsiębiorca budowlany otrzymał w ramach programu lojalnościowego (sprzedaż premiowa) w markecie wiertarkę o wartości 500 zł. Market budowlany nie pobrał zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%, twierdząc, że przedsiębiorca powinien rozliczyć ten podatek w deklaracji.
Market budowlany był zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Jeżeli jednak podatek ten nie został pobrany, przedsiębiorca powinien wykazać jego wartość w deklaracji PIT-36 bądź w deklaracji PIT-36L, w zależności od tego, czy jest opodatkowany na zasadach ogólnych, czy też wybrał opodatkowanie stawką liniową. Zobowiązanie podatkowe wygasa po jego zapłacie przez przedsiębiorcę. Innymi słowy, market budowlany nie będzie odpowiadał za niepobrany podatek, jeżeli zostanie on uiszczony przez przedsiębiorcę.
 
Pamiętaj!
Świadczenia otrzymane w ramach akcji promocyjnych zasadniczo stanowią przychód z działalności gospodarczej przedsiębiorcy i nie podlegają zwolnieniom.
Nagrody związane ze sprzedażą premiową podlegają zryczałtowanemu podatkowi w wysokości 10%, pobieranemu przez organizatora akcji promocyjnej.
 
 
(...)