Obowiązek ponoszenia opłaty środowiskowej wynika z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Wysokość należnej opłaty podmiot ustala we własnym zakresie i wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie półrocza. Opłata środowiskowa najczęściej jest ujmowana w księgach rachunkowych po zakończeniu półrocza. W przypadku spółek transportowych, gdzie wartość opłaty może być znacząca, należy zaliczyć ją do kosztów bilansowych w okresach miesięcznych. Wartość opłaty za korzystanie ze środowiska można ująć w księgach w następujący sposób: strona Wn konta 450 – Podatki i opłaty lub odpowiednie konto zespołu 5, strona Ma konta zespołu 2 – Rozrachunki publicznoprawne.

Źródło: Gazeta Prawna, 8 października 2010 r.