Czy wykonanie wybiegu dla koni ze stajni w sąsiedztwie zabudowy rekreacyjnej (teren ogrodzono drewnianymi płytami lamelowymi bez wykonywania innych robót budowlanych) należy rozpatrywać w kategorii naruszenia pr. bud. (jak ewentualnie zakwalifikować dane przedsięwzięcie) czy też jako naruszenie art. 59 u.p.z.p. (zmiana przeznaczenia terenu)?
Dla obszaru, na którym zlokalizowano m.in. opisany wybieg, nie obowiązuje plan zagospodarowania, a wójt wydał decyzję o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia "Rozbudowa ośrodka usług turystycznych". Rozbudowa przewidywała budowę stajni, a pomijała wykonanie wybiegu dla koni.

Odpowiedź

Wykonanie wybiegu dla koni, o którym mowa w pytaniu, w zależności od okoliczności faktycznych sprawy, może być rozpatrywane zarówno w kategorii naruszenia przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) – dalej u.p.z.p., jak i przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud.

Po pierwsze należy zbadać, czy zrealizowane prace były faktycznie niezgodne z wydaną dla przedmiotowego terenu decyzją wz. W wyniku analizy tej decyzji może bowiem okazać się, że wykonanie wybiegu dla koni jest ściśle związane z budową stajni i de facto zostało objęte decyzją wz. Jeśli tak nie jest i w sprawie doszło do zmiany zagospodarowania terenu niezgodnej z obowiązującą na tym terenie decyzją wz, doszło prawdopodobnie do naruszenia art. 59 u.p.z.p.

Ponadto rozważyć należy, jakie prace zostały faktycznie przeprowadzone w ramach wykonania przedmiotowego wybiegu dla koni. Zgodnie bowiem z ogólną zasadą określoną w art. 28 ust. 1 pr. bud., roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 pr. bud. Zasadnym wydaje się przyjęcie, że wykonanie wybiegu dla koni, o którym mowa w zadanym pytaniu, nie stanowi robót budowlanych, tym samym w sprawie nie było obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę czy dokonania zgłoszenia. Ewentualnie, dokonania zgłoszenia wymagało ogrodzenie przedmiotowego terenu, jeżeli budowa takiego ogrodzenia miała miejsce od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych lub gdy wysokość tego ogrodzenia przekracza 2,20 m (art. 29 ust. 1 pkt 23 i art. 30 ust. 1 pkt 3 pr. bud.). Ostateczne przesądzenie tej kwestii wymagałoby więc zapoznania się z konkretnymi pracami, które zostały wykonane przy realizacji przedmiotowego wybiegu dla koni.

Dodatkowo warto wskazać, iż na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 u.p.z.p., w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości:
1) wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, albo
2) przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.