Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

 

Pytanie:
Czy jakiś przepis wskazuje wprost, że punkt skupu złomu musi być ogrodzony?

Odpowiedź:
O ile z przepisów można wywieść np. nakaz utwardzenia placu i wyposażenia go w system zabezpieczający przed przedostawaniem się ścieków (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego, to nakazu ogrodzenia terenu magazynowania odpadów nie sposób znaleźć wprost, ale analiza elementów wniosku o wydanie zezwolenia wskazuje, że trudno będzie przedsiębiorcy – w części wniosku dotyczącej warunków technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów oraz opisu czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem - przekonać organ, że brak ogrodzenia placu magazynowego nie będzie miał wpływu na bezpieczeństwo osób trzecich. Natomiast budynek, w którym są, oprócz miejsca przyjęcia złomu pomieszczenia magazynowe, ogrodzony być nie musi.

Uzasadnienie:
Nie ma przepisu, który wskazywałby, że punkt skupu złomu czy jakikolwiek inny punkt zbierania odpadów musi być ogrodzony. Jeśli jednak magazynowanie miałoby odbywać się na placu składowym, to trudno sobie wyobrazić, że plac ten nie zostanie ogrodzony, choćby ze względu na uniemożliwienie dostępu osób trzecich do kupionego złomu przez podmiot prowadzący skup.
W zezwoleniu na zbieranie odpadów organ na pewno nie umieści wymagania, jakim jest obowiązek ogrodzenia placu składowego (chyba żeby podmiot prowadzący skup złomu miał zbierać odpady niebezpieczne, gdzie nakaz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich wynikałby wprost z przepisów). Natomiast w zezwoleniu zostanie wpisany obowiązek umieszczania odpadów w pojemnikach, workach czy w stosach na placu magazynowych, organ wskaże również dokładne miejsce magazynowania odpadów. Jednakże, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., magazynowanie odpadów musi odbywać się nie tylko zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, ale również w sposób zapewniający bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.
Jak z wynika z art. 25 u.o., podstawowym kryterium określenia wymagań w zakresie magazynowania każdych odpadów, w tym w szczególności odpadów zawierających składniki niebezpieczne, powinno być zapewnienie ochrony środowiska, życia i zdrowia ludzi. Należy bowiem mieć na uwadze, że magazynowanie odpadów może powodować największe zagrożenia tak dla ludzi (nieograniczony dostęp osób trzecich do odpadów, co może skutkować niebezpieczeństwem różnego rodzaju, np. zwaleniem się stosu odpadów na osobę), jak i środowiska (np. możliwość przedostawania się odcieków z odpadów do wód gruntowych). A skoro tak, to wyeliminowanie dostępu osób trzecich do placu składowego, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi będzie jednym ze sposobów minimalizowania zagrożeń, jakie mogą się wiązać ze zbieraniem odpadów.
Należy również mieć na uwadze, że elementem wniosku jest określenie możliwości organizacyjnych i technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie decyzji. Dotyczy to również magazynowania.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.