Stan zaangażowania Otwartych Funduszy Emerytalnych na koniec 2008 roku wyniósł 37,44% kapitału zakładowego i głosów na WZA Echo Investment SA. Liczba akcji posiadanych przez OFE wg stanu z 31 grudnia 2008 to 157.235.294. zaangażowanie w akcje Echo zwiększyło się, pomimo zmniejszenia się zainteresowania inwestycjami w akcje spółek inwestycyjno-deweloperskich wynikającego ze zmiany sytuacji na rynku nieruchomości.

– Liczba akcji Echo Investment SA znajdująca się w portfelach OFE na koniec 2008 roku, zwiększyła się o prawie 7,5 mln sztuk, co stanowi około 2% wzrost w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego, kiedy to OFE posiadało 149.237.341 akcji Echo – podaje Agnieszka Dróżdż z Działu Rynku Kapitałowego Echo Investment SA. Warto dodać, że zaangażowanie w akcje Echo zwiększyło się, pomimo zmniejszenia się zainteresowania inwestycjami w akcje spółek inwestycyjno-deweloperskich wynikającego ze zmiany sytuacji na rynku nieruchomości.

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) stanowią kapitałową część nowego systemu emerytalnego, tzw. II filar. Istotą działalności otwartych funduszy emerytalnych jest gromadzenie i inwestowanie środków pieniężnych członków OFE z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Środki pieniężne trafiają do OFE poprzez ZUS w postaci części składek na ubezpieczenie emerytalne. Obowiązkiem funduszu emerytalnego, zapisanym w ustawie, jest lokowanie aktywów, z zastrzeżeniem zapewnienia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat.

(Źródło:Echo/KW)