W hucie do produkcji szkła gospodarczego wykorzystuje się materiał odpadowy, jakim jest stłuczka szklana (szło odpadowe o kodzie 10 11 12 i opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07) w ilości około 30-40% całego zestawu. Dodatkowo przy zbyt dużych kawałkach stłuczka będzie rozdrabniana ręcznie lub mechanicznie w kruszarkach. Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) - dalej u.o. wprowadziły zmiany w klasyfikacji procesów odzysku odpadów. Zgodnie z art. 222 u.o., określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12.


Wobec powyższego, do jakich procesów odzysku należy zakwalifikować przedstawione procesy odzysku stłuczki szklanej?


Odpowiedź:

Jeżeli odpady w postaci stłuczki szklanej będą wstępnie przetwarzane (rozdrabniane) celem przekazania ich w takiej postaci jako wsad do huty szkła, to proces ten należy klasyfikować jako proces odzysku R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.


Uzasadnienie:

W załączniku nr 1 do u.o. w przypadku procesu R12 został dodany przypis wskazujący, że proces ten przypisywany jest, jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R i może obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11. Dlatego w przypadku rozdrabniania odpadów w postaci stłuczki szklanej proces R12 wydaje się być najbardziej odpowiedni dla zastosowanego procesu odzysku.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.