Mieszkaniec gminy złożył wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

Wniosek ten organ I instancji uznał za niekompletny w związku z tym wezwał mieszkańca do uzupełnienia go o projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu dla całego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.). Uzasadniając wezwanie do uzupełnienia wniosku organ wskazał, że projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowi tylko część zamierzenia budowlanego, nie mogącego prawidłowo funkcjonować samodzielnie, którego wybudowanie nie pozwoli na przystąpienie do użytkowania, gdyż brak jest podłączenia do źródła wytwarzania ścieków.


W odpowiedzi mieszkaniec argumentował, iż odcinek sieci, na jaki został złożony w sprawie wniosek o pozwolenie na budowę, stanowi całość zamierzenia budowlanego. Natomiast część łącząca sieć z budynkiem położonym na innej działce nie jest elementem zamierzenia budowlanego, gdyż stanowi przyłącze - zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747 ze zm.). Przyłącze to nie wymaga pozwolenia na budowę, a nawet nie wymaga zgłoszenia. Zatem, wniosek został złożony na całość zamierzenia budowlanego.


WSA przyznał rację mieszkańcowi, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 20 prawa budowlanego budowa przyłączy kanalizacyjnych nie wymaga pozwolenia na budowę. Ponieważ budowa przyłącza kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę, a do budowy sieci kanalizacyjnej jest ono konieczne, więc skarżący prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określił w swoim wniosku o pozwolenie na budowę zakres całego zamierzenia budowlanego jako odcinek sieci kanalizacyjnej. Nie było uzasadnionych powodów do żądania przez organ, zwłaszcza w trybie art. 35 ust. 3 prawa budowlanego, aby skarżący objął wnioskiem o pozwolenie na budowę także przyłącze kanalizacyjne zaprojektowane na sąsiedniej działce. Postanowienie organu wydane w trybie art. 35 ust. 3 prawa budowlanego, w którym zawarte zostało wezwanie do skorygowania wniosku o pozwolenie na budowę w zakresie nie określonym w art. 35 ust. 1 prawa budowla nie może stanowić podstawy dokonywania ustaleń co do wykonania bądź niewykonania obowiązków nałożonych tym postanowieniem, a tym samym nie daje też podstaw do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę – uznał WSA.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 września 2013 r., sygn. akt II SA/Bd 406/13