Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Paragraf 271 ust. 2 i ust. 8 r.w.t definiuje odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu. Należy zaznaczyć, że dla budynku letniskowego została wydana decyzja o warunkach zabudowy, która określa funkcję zabudowy, jako zabudowę rekreacyjną, a przedmiotowy budynek zgodnie z opisem technicznym do projektu będzie użytkowany sezonowo, nie dłużej niż 4 miesiące w roku.


Jaką odległość od lasu powinien posiadać budynek letniskowy konstrukcji drewnianej, mając na uwadze § 271 ust. 2 i ust. 8 r.w.t.?


Mając na uwadze § 209 r.w.t., czy budynek letniskowy zalicza się do budynków mieszkalnych?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią § 209 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t. budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozumieniu § 226 r.w.t., z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na:
1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL,
2) produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM,
3) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.Tak więc z punktu widzenia warunków technicznych określonych w r.w.t. budynki, co do zasady należy podzielić na 3 wyżej wymienione grupy tj. ZL, PM lub IN, przy czym bezpośrednio żadna z nich nie odnosi się do budynków letniskowych.


Zgodnie z treścią definicji zawartej w § 3 pkt 7 r.w.t. budynkiem rekreacji indywidualnej w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych jest budynek przeznaczony do czasowego wypoczynku. Należy zatem przyjąć, że budynek letniskowy jest budynkiem rekreacji indywidualnej w rozumieniu cytowanego rozporządzenia.


Mimo pewnej luki w postanowieniach r.w.t. uznać należy, że budynki rekreacji indywidualnej stanowią pewną podgrupę budynków mieszkalnych, które z punktu widzenia systematyki powołanej powyżej powinny być kwalifikowane jako budynki typu ZL.


Stąd też jako uzasadniony należy uznać pogląd zgodnie z którym odległość, o której mowa w § 271 ust. 2 i ust. 8 r.w.t. mieć będzie zastosowanie również do domów letniskowych przeznaczonych do czasowego użytkowania, lecz stanowiących ponad wszelką wątpliwość budynki o funkcji mieszkalnej.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .