Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4053,71 zł.

W związku z tym składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie 1 kwietnia - 30 czerwca 2015 r. nie może być niższa niż 364,83 zł.