Zmiana kodeksu pracy (obowiązująca od 1 października) polega na:

1) przeznaczeniu po jednym miesiącu (z 36 miesięcy urlopu wychowawczego) do wyłącznego wykorzystania przez każdego z rodziców - prawo do tego jednego miesiąca jest nieprzenoszalne; oznacza to że np. tata nie będzie mógł oddać swojego miesiąca mamie (i odwrotnie),
2) usunięciu przepisu mówiącego o proporcjonalnym obniżaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, gdy po nabyciu prawa do tego urlopu w danym roku kalendarzowym pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, a następnie powraca w tym samym roku do pracy - w takim przypadku urlop wypoczynkowy nie będzie pomniejszany o czas przebywania na urlopie wychowawczym,
3) długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z urlopu wychowawczego nie będzie powodowało przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym,
4) podwyższeniu z 3 do 4 miesięcy wymiaru urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka,
5) wprowadzeniu możliwości podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części – dotychczas możliwe były cztery,
6) określeniu przypadków, w których rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze, tj. do 36 miesięcy: gdy drugi rodzic nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska albo został tej władzy pozbawiony.
Z uwagi na wchodzące z dniem 1 października zmiany w kodeksie pracy, konieczna stała się zmiana rozporządzenia wykonawczego. Nowe rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. poz. 1139) w większości powtarza postanowienia poprzedniego rozporządzenia. W pewnych kwestiach zawiera jednak odmienne uregulowania - te różnice dotyczą:
1) pominięty został przepis, zgodnie z którym pracodawca udziela urlopu wychowawczego po złożeniu przez pracownika wniosku o udzielenie takiego urlopu - byłoby to powtórzenie przepisu art. 186 § 7Kodeksu pracy,
2) wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego musi zawierać także informację, z ilu części urlopu na dane dziecko dotychczas skorzystano - kontrolowanie liczby wykorzystanych części urlopu wychowawczego ma na celu umożliwienie każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka skorzystania z nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego,
3) wyszczególnienia dokumentów dołączanych do wniosku o urlop wychowawczy w sytuacji, gdy nie jest wymagane dołączanie pisemnego oświadczenia drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku,
4) wymogów formalnych wniosku o urlop wychowawczy składanego przez rodzica lub opiekuna dziecka uprawnionego do wykorzystania pełnego wymiaru urlopu wychowawczego (36 miesięcy).
Nowe rozporządzenie obowiązuje od 1 października 2013 r.