Projekt ten przewiduje bowiem dodanie do ustaw o podatku dochodowym przepisów określających zasady korygowania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, jeżeli konieczność korekty nie jest spowodowana błędem lub pomyłką.
 
 
1. Korygowanie przychodów
Obecnie w ustawach o podatku dochodowym nie ma przepisów określających zasady korygowania przychodów. Przyjmuje się w związku z tym, że przychody korygowane powinny być wstecznie, tj. poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów w okresie rozliczeniowym ich powstania. Dotyczy to również sytuacji, gdy korekta przychodów nie jest spowodowana błędem lub pomyłką, np. w przypadkach, gdy korekta przychodów jest konsekwencją przyjęcia zwrotu towarów (zob. przykładowo wyrok NSA z 26 czerwca 2012 r., II FSK 2422/10 czy wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2014 r., II FSK 4/13) czy udzielenia rabatu (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 czerwca 2012 r., ILPB3/423-91/12-2/MS czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 lipca 2013 r., IBPBI/1/415-456/13/SK).
Powyższe bywa dla podatników dużą uciążliwością, gdyż w przypadku korekty przychodów osiągniętych w poprzednich latach podatkowych wymaga korekty złożonych za te lata zeznań podatkowych. Co więcej, w przypadku zwiększania przychodów konsekwencją takiej praktyki jest powstawanie u podatników zaległości podatkowych.
Z komentowanego projektu wynika, że z początkiem 2016 r. ma się to zmienić. Zarówno bowiem do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., jak i do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., ma zostać dodany przepis stanowiący, że jeżeli korekta przychodów nie jest spowodowana błędem lub pomyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty (zob. projektowane art. 14 ust. 1m u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 3j u.p.d.o.p.). Przepis ten będzie miał także zastosowanie do osób fizycznych osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowane w formie ryczałtu (opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 u.p.d.o.f. – zob. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej u.z.p.d.).
Obecnie
Korekty przychodów rozliczane są zawsze wstecznie, tj. poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów okresu rozliczeniowego ich powstania.
Po zmianie
Korekty przychodów będą rozliczane:
1) wstecznie – w zakresie w jakim korekta będzie spowodowana błędem lub pomyłką,
2) na bieżąco (w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty) – w zakresie w jakim korekta nie będzie spowodowana błędem lub pomyłką.
 
Przykład
W maju 2016 r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przyjmie zwrot towaru sprzedanego w październiku 2015 r. i wystawi fakturę korygującą dokumentującą ten zwrot. W świetle obecnie obowiązujących przepisów konsekwencją takiego zwrotu byłaby konieczność skorygowania przychodu osiągniętego w październiku 2015 r., a w konsekwencji korekty zeznania PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 złożonego za 2015 r. Jeżeli jednak omawiane przepisy wejdą w życie, konsekwencją powyższego zwroty będzie konieczność zmniejszenia przychodu maja 2016 r. (należy bowiem zauważyć, że nowe przepisy mają mieć zastosowanie także do korekty przychodów osiągniętych przed dniem 1 stycznia 2016 r. – zob. art. 11 omawianego projektu).
 
Szczególna sytuacja ma mieć miejsce, jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym na podstawie projektowanych przepisów, ma nastąpić zmniejszenie przychodów, podatnik nie osiągnie przychodu lub osiągnie przychody niższe od kwoty zmniejszenia. Wówczas, co do zasady, podatnicy będą obowiązani zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody (zob. projektowany art. 14 ust. 1n u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 3k u.p.d.o.p.). Wyjątek dotyczyć ma osób fizycznych osiągających przychody z działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu – takie osoby zmniejszeń przychodów mają dokonywać w kolejnych okresach rozliczeniowych (zob. projektowany art. 6 ust. 1d u.z.p.d.).
 
Przykład
Wróćmy do poprzedniego przykładu i załóżmy, że w maju 2016 r. – ze względu na zawieszenie działalności gospodarczej – osoba, o której mowa, nie uzyska przychodu. Wówczas będzie ona obowiązana do zaliczenia kwoty zmniejszenia przychodu do kosztów uzyskania przychodów (jeżeli korzysta z opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub w formie podatku liniowego) lub zmniejszenia przychodów w kolejnych okresach rozliczeniowych (jeżeli korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego). To drugie rozwiązanie będzie zapewne możliwe dopiero po wznowieniu działalności gospodarczej przez tę osobę.
(...)
 
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy