1. Wstęp
Obowiązki właścicieli nieruchomości i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) – dalej u.u.c.p.g. . Ogólne zasady postępowania z odpadami oraz wymagania odnośnie zbierania i transportu odpadów komunalnych określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) – dalej u.o..

2. Obowiązki właściciela nieruchomości

Właściciele nieruchomości są obowiązani zapewniać utrzymywanie czystości i porządku m.in. przez (art. 5 ust. 1 u.u.c.p.g.):
a) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
b) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – dalej regulamin,
c) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Niewykonywanie tych obowiązków zagrożone jest karą grzywny (art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g. ). Postępowanie toczy się według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.) – dalej k.p.w.

Właściciele nieruchomości są obowiązani wykonywać obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych na podstawie umowy z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6 ust. 1 u.u.c.p.g.). Są oni obowiązani do udokumentowania korzystania z usług poprzez okazanie umowy oraz dowodów płacenia za takie usługi.

3. Obowiązki prowadzącego działalność w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagane jest uzyskanie zezwolenia (art. 7 ust. 1 u.u.c.p.g.). Zezwolenie udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług (art. 7 ust. 6 u.u.c.p.g.). Rada gminy określa, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie, uwzględniając (art. 7 ust. 3a u.u.c.p.g.):
-opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,
-miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady mają być przekazywane, wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Do tych zezwoleń nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) – dalej u.s.d.g. (art. 7 ust. 6a u.u.c.p.g.). Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń (art. 7 ust. 6b u.u.c.p.g.). Prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub karze grzywny ( art. 10 ust. 1 u.u.c.p.g.). Postępowanie toczy się według przepisów k.p.w.

Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 u.u.c.p.g., ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń, (art. 7 ust. 5u.u.c.p.g.).

Wniosek o udzielenie zezwolenia, który składa przedsiębiorca, powinien zawierać (art. 8 ust. 1 i 2 u.u.c.p.g.):
-imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
-określenie przedmiotu i obszaru działalności,
-rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
-sposób realizacji obowiązku ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
-określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie,
-informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
-proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
-określenie terminu podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Beata Kłopotek