Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .Inwestor wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę budynku usługowego. Budynek ten będzie posiadał wysokość do kalenicy - 14,57 m i trzy kondygnacje w tym trzecia kondygnacja w poddaszu przeznaczona na pomieszczenia techniczne.

Czy w związku z tym budynek powinien posiadać dźwig osobowy w myśl § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

Odpowiedź

Jeśli (co nie wynika z pytania) różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną przekracza 9,5 m, budynek powinien być wyposażony w dźwig osobowy.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dalej r.w.t. "budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego niebędący budynkiem koszarowym oraz każdy inny budynek mający najwyższą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób, w których różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a także mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej należy wyposażyć w dźwig osobowy". W celu odpowiedzi na przedmiotowe pytanie, z przepisu tego, określającego obowiązek wyposażenia w dźwig osobowy różnych rodzajów budynków w określonych sytuacjach, należy wyinterpretować normę odnoszącą się do budynku usługowego.

Analiza tego przepisu pozwala na stwierdzenie, że w odniesieniu do budynku opisanego w pytaniu, wprowadza on następującą regulację: budynek użyteczności publicznej, w których różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną przekracza 9,5 m należy wyposażyć w dźwig osobowy. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z § 3 pkt 6 r.w.t. budynek usługowy zaliczany jest do budynków użyteczności publicznej. Jeśli więc (co nie wynika z pytania) różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną przekracza 9,5 m, budynek powinien być wyposażony w dźwig osobowy.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .